Начало на реферати

Тест по информатика в УНСС + отговори


1.Шините:

с)служат за осъществяване на връзката между ЦП и периферните устройства

2.Бройна система е:

b)система от символи и правила за тяхната употреба,чрез които може да се изобрази всяко число

3.Логистическата променлива е:

c)величина,която може да приема две стойности 1 и 0

4.Кое от посочените определения не е определение за информация?

b)информацията е предстаняне и регистриране на факти,събития и процеси


5.Логическата схема е:

d)логическо ИЛИ

6.Информационната система има за цел:

с)да подпамага извършването на бизнеса в организацията,като обхваща хора,документи,технологии за обработка и агрегиране на данни и процедури за изпълнение на функциите заложени в нея

7.Кой от изброените елементи се използва за свързване на компютър в мрежа

а)мрежова карта b)хъб c)сървър d)модем

8.Съвкупността от правила ,които определят начина за комуникация между устройствата в дадена мрежа се наричат:

а)схема b)правилник с)протокол d)топология

9.На кой слой от OSI модела работят маршрутизаторите?

b)мрежовия слой

10.Кога се събират данни за даден процес или явления?

а)само в повратни точки на развитието му

11.Всеки модел на данни включва:

d)структура на данни,операции със структурата и ограничения

12.Под структура на база данни се разбира:

с) съвкупност от релационни таблици и връзките между тях

13.Какво е програмно осигуряване?

d) съвкупност от програми за управление на компютърна конфигурация и за решаване на прил. зад.

14.Кои от посочените по-долу задачи не са на Операционната система?

с)управление на базата данни

15.Кой от посочените групи софтуери не пренадлежи към системния софтуер?

а)софтуер за предприятията

16.Основното предназначение на езика HTML е за:

с)създаване на уеб съдържание

17.Комуникацията между два компютъра в интернет се осъществява чрез:

а)TCP/IP адреси b)браузерни програми с) e-mail адреси d)IP адреси

18.Интернет може да се определи като:

Тест по информатика в УНСС + отговори facebook image
Публикувано от: Пламенка Иванова

Увод във функционалното програмиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.