Забравена парола?
Начало на реферати

Тест по Информационни технологии за 9 клас - Текстобработка


информационни технологии ЗП 9 клас


Тест 11.Коя команда се използва, за да започнем работа със съществуващ документ в word?

а/ FileOpen; б/ FileNew в/ InsertSymbol.

2. Коя команда служи за запазване на документ?

а/ FileExit; б/ FileSave; в/ FilePrint.

 1. Определете защо последователността от думи Компютърът работи не е компютърно изречение в текстообработваща програма:

а/ не започва на нов ред; б/ краят на изречението не е указан с клавиша Enter;

в/ не завършва с препинателен знак.

 1. Как правим един фрагмент получер?

а/ като го маркираме и използваме бутона с буквата B от лентата с инструменти;

б/ като го маркираме и натиснем Ctrl+B;

в/ като го маркираме и изберем стойност Bold в полето Font style чрез командата

FormatFont; г/всички изброени.

 1. По какво се отличава изрязването /Cut/ от копирането /Copy/?

а/ текстът не се записва в системния буфер;

б/ освен че се записва в системния буфер, текстът се изтрива от мястото си;

в/ текстът може след това да се вмъква произволен брой пъти.

 1. Как се подравнява двустранно абзац?

а/ с щракване на десния бутон на мишката върху абзаца;

б/ с бутона Right; в/с бутона Bullets; г/ с бутона Justify.

 1. Как се вмъква буква от латиницата с диакритичен знак?

а/няма възможност за вмъкване на такива символи в текстове на Word;

б/ InsertSymbol; в/InsertPicture.

 1. С коя команда можем да видим как ще изглежда документът ни при отпечатване?

а/Print Preview; б/ Print; в/View.

 1. Как се променят белите полета върху печатния лист ?

а/ с командата FilePage Setup; б/ с командата FormatPage Setup;

в/ с командата ViewPage Setup.

 1. Следният шрифт съдържа картинки:

а/ Wingdings; б/ Times New Roman;

в/Arial; г/Courier New.

 1. Командата Undo служи за :

а/ повторение на полседното извършено действие; б/ отказ от последното извършено действие;

в/ спиране на отпечатването на документ.

 1. Командата Format Bullets and Numbering служи за:

а/ заграждане на абзаци в рамка; б/ номериране на редове;

в/ номериране на абзаци; г/ номериране или поставяне на водещи символи на абзаци.

 1. Кой е европейският стандарт за размер на стандартен лист?

а/А4; б/Letter; в/ никой от двата.

 1. В кой изглед виждаме документа така, както той ще се отпечата?

а/Normal; б/Page Layout; в/ Outline; г/Online Layout.

 1. Кое от изброените не е характеристика на знаковете:

а/ начертание; б/подравняване; в/вид шрифт; г/размер на шрифта.

 1. Кое от изброените не е характеристика на листа:

а/размери на белите полета; б/портретна или пейзажна ориентация; в/подравняване.

 1. Кой начин на задаване на команда изисква най-много движения:

а/бутон от лента с инструменти ; б/клавишна комбинация; в/избор на команда от менюто.

 1. Кой начин на задаване на команда дава най-богати възможности за контрол върху различни параметри:

а/бутон от лента с инструменти ; б/клавишна комбинация; в/избор на команда от менюто.


информационни технологии ЗП 9 клас


Тест по Информационни технологии за 9 клас - Текстобработка facebook image
Публикувано от: Копринка Груева

Увод във функционалното програмиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.