Забравена парола?
Начало на реферати

Теория на застраховането


ТЕОРИЯ НА ЗАСТРАХОВАНЕТО


Тема: 1: Функции на Застраховането – същност и видове функции

Според различните автори функциите в застраховането биват най-различно класифицирани. Така например според проф. Гаврииски те се разделят на основни и допълнителни. С цел разбираемост и говорейки по същество функциите в застраховането можем да ограничим до следните три вида:

 1. Възмездяване на унищоженото или повредено имущество или имуществени интереси от случайни събития и явления като стихийни бедствия или други подобни;

 2. Защита на живота и трудоспособността на хората срещу случайни събития;

 3. Организиране и провеждане на ограничителни мероприятия – т.е. предотвратяване и/или намаляване на настъпилите щети или повреди на имущество, опазване и стимулиране живота на човека.

Изпълнявайки тези си функции, застраховането отразява определени отношения, наречени „застрахователни отношения”. Това са отношенията между осигуряващия застрахователна защита – застраховател и консумиращия застрахователната защита – застрахован. Застраховането е дейност с подчертано социален характер, базирана на принципа на доверието.

Тема: 2: Застрахователен Фонд

Обяснението на Застрахователния фонд е една от важните задачи на застрахователната теория. Това не е случайно, т.к. той подпомага стопанския живот, живота на личността, управлява колосални парични средства и не на последно място – кумулираните парични средства чрез единични вноски на застрахованите в застрахователния фонд не са собствени средства на застрахователя, а са средства на застрахованите, т.е. застрахователите оперират с чужди средства.

За да съществуват хората трябва да произвеждат, като по този начин те създават продукт повече от необходимото за възпроизводството, т.е. създава се добавъчен продукт. Част от този продукт се използва за образуване на запаси. Тези резерви се използват за преодоляване на неблагоприятните в стопанския и личния живот последици от случайни събития. Стремежът към преодоляване на неблагоприятните случайни последици довежда до това, че пряко застрашените от тях индивиди са започнали да се сдружават и да заделят части от продукта на своя труд, за да посрещнат вероятностните потребности от образувания по такъв начин фонд.

Ето защо за поддържане на непрекъснат стопански живот и осигуряване на известна сигурност за човешкия живот, като най-голяма възможност останало заделянето на резерв, който бива наречен „Застрахователен Фонд”. Неговото образуване е безусловна икономическа необходимост. Застрахователния фонд се образува и разпределя от специализирана организация – застрахователно дружество.

Тема: 3: Форми на организация на застрахователния фонд

Преминаването на част от общия запасен фонд в обособено състояние може да става по следните начини или форми, а именно:

Самозастраховане – логично то означава да застраховаш сам себе си т.е. да разпределиш щетата върху себе си. Самозастраховането не е застраховане т.к. не е изградено на принципите на застраховането. Самозастраховане се среща, когато фирми заделят средства за образуване на резерв за покритие на злополуки. Така се образува децентрализиран застрахователен фонд, което в много случаи е нецелесъобразно. Този вид резерв се е използвал от много големи мултинационални компании.

Самозастраховането има немалко недостатъци:

 • При самозастраховането щетата или повредата не се разделя в съвкупност и се разчита на разпределението на щетата във времето;

 • Самозастрахователния фонд не отговаря на условията за финансова устойчивост и ликвидност на средствата за компенсиране на обезщетенията. Ако през дадена година фирмата няма голяма печалба тя няма да отдели средства за фонда;

 • При неблагоприятна година фирмата ще посегне към средствата от фонда заделени от самозастраховането;

 • Управлението на застрахователния фонд е много по-скъпо от това на застрахователя.

Застраховане – обособяването на ЗФ чрез застраховането се осъществява посредством множество участници с индивидуални вноски и се разпределя само между онези, който са претърпели щети или повреди, злополуки. Именно на тази основа следва да се извеждат и функциите на застраховането, чрез които се разкрива същността на застраховането.

 • Теория на застраховането facebook image
  Публикувано от: Васил Димитров

  Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.