Начало на реферати

Теория на системите


какво ще се разглежда като система и какво не. Вън от системата съществуват предмети, вещи, процеси, явления които се превръщат в система само за целите на познанието. Едни и същи компоненти може да формират множество различни системи. На едни и същи множество обекти свързани процеси може да се дадат различни тълкования (геоцентристката система на Птологей и Хелиоценстристката система на Конерник, Бруно, Галилей).

Аристах самоски е развил идеята, но на философски основи. По нататък астрономите го доказват екпериментално.

Компонентите в системата се свързват по различен начин. Връзките могат да бъдат веществени, материални, енергични и информационни. Теорията на системите се изучават най вече информационни връзки. Те представляват вид интерес. Енергийни връзки се разглеждат по изключение за да въздейства като едно цяло трябва да се отчете как взаимодества с другите системи по какъв начин въздейства върху тези системи. За да се отчетат тези взаимодействия се въвеждат понятията вход и изход на системата. Под вход на системата се разбира някакво специализирано устройство или част от системата, чрез който тя възприема външните енергийни и информационни въздействия, тоест съществуват информационни и енергийни входове.

Изход реакцията на системата, по отошение на входните въздействия. На едни и същи входове системите могат да реагират с резлични изходи. За да се опише връзката между входовете и изходите на системата се въвежда понятието трансформация. Ако под входните въздействия системата преминава от състояние А в състояние Б, ние разглеждаме тази връзка в еднозначна трансформация

Многозначна трансформация на входното въздействие А системата реагира с изход Б С или Д, ако са 2 изхода.

Двузначна, ако са 3 тризначна и т.н.

Поведението на системата начина по който системата реагира като еднозначна. Тя може да реагира като еднозначна или многозначна трансформация.

Във връзка с това се въвеждат 2 основни понятия:

  • детерминирана система

  • вероятностна система

Детерминирана система е тази система, при която определено входно въздействие води до точно определен изходен резултат. Техническите системи обикновено са детерминирани системи разликата между детерминирани и вероятностни системи е много ясна но тя не е абсолютна. При определени условия (техническа неизправност) детерминираните системи могат да предобиятя вероятностно поведение и вероятностните системи могат да придобият детерминирано поведение.

Теория на системите facebook image
Публикувано от: Марин Маринов

Подобни материалиТеория на системите 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.