Начало на реферати

Теория на хаоса-Фрактали и Атрактори

СТРАНЕН АТРАКТОР

Първият странен атрактор е атракторът на Лоренц. Хаосът в атмосферата е един от първите обекти на съвременната теория на хаоса, защото самият Едуард


Лоренц бил метеоролог. Неговият труд за детерминирано непериодично течение (Edward N. Lorenz, "Deterministic nonperiodic flow'' Journal of Atmosphe-ric Sciences, 20, 130-41 (1963)) се смята от мнозина за полагащ началото на теорията на хаоса. В него Лоренц опростява поведението на газообразна систе-ма от три нелинейни диференциални уравнения:

dx/dt=a(y-x)
dy/dt=x(b-z)-y
dz / dt = xy - c z


АТРАКТОР НА ЛОРЕНЦ

Атракторът на Лоренц, представя поведението на газ в което и да е дадено време. Състояние в даден момент зависи от състоянието му в момента, предшестващ дадения. Ако началните данни се изменят

дори с нищожно малки величини, да кажем, съизмерими с колебанията на числото на Авогадро (от порядъка на 10-24), проверката на състоянието на атрактора ще покаже абсолютно различни стойности. Това става заради това, че малките разлики се увеличават в резултат на рекурсията.Въпреки това обаче, графиката на атрактора ще изглежда достатъчно сходна. Двете системи ще имат абсолютно различни значения във всеки даден момент от

Теория на хаоса-Фрактали и Атрактори facebook image
Публикувано от: Калина Андреева

Увод във функционалното програмиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.