Забравена парола?
Начало на реферати

Теории и школи в управлението. Мениджърите и тяхната работа


Теории и школи в управлението. Мениджърите и тяхната работа. Класическа школа. Школа Човешки отношения. Школа Организационно поведение. Съвременни школи на управление.

Теории и школи в управлението

Управлението съпътства цялата история на човешкото общество. Началото на управленската теория не е последователност от целенасочени стъпки. Това са различни управленски подходи, които в някаква степен съвпадат както по време, така и в по-късното им комбинирано използване и доразвиване. Следователно управленският подход може да се определи като разбиране за обекта на управление и за начина, по които трябва да се осъществява това управление.

Мениджърите и тяхната работа

Функционалният разрез на процеса на управление в съвременната му трактовка включва четири основни функции планиране, организиране, ръководене и контролиране.

Трите основни съставки мениджърската работа са: функции, умения и роли.

Мениджърски функции - във всяка една организация съществуват различни видове мениджъри и двата критерия за разграничаване на мениджърите: равнища на мениджмънт и характер на дейността на мениджъра.

Десетте най-важни функции на съвременния мениджър са:

Помощ за интерпретиране значението на събитията.

Съгласие относно целите и стратегиите за постигането им

Просветеност и оптимизъм

Взаимно доверие и сътрудничество

Изграждане и укрепване на колективна идентичност

Организиране и координиране на дейностите

Окуражаване и улесняване на колективното учене

Осигуряване на необходимите ресурси и подкрепа

Развитие и упълномощаване на хората.

Промоциране на социална справедливост и морал.

Мениджърски умения-това е втората основна съставка на работата на мениджъра и се разделят на три групи: технически, хуманитарни (човешки) и концептуални(интелектуални).

Мениджърски роли-Хенри Минцбърг определя ролите на ръководителя като организирана съвкупност от поведения, свързани с длъжността. Неговото описание включва: роли в междуличностно общуване, информационни роли и роли по вземане на решения.

Класическа школа

Научно управление -той акцентира върху определянето на по-добър и производителен начин за изпълнение на процесите в организацията, като това е необходимо да се реализира чрез подбор и систематично използване на материални стимули върху изпълнителите.

Административен подход-той акцентира върху развиване принципите на управление, описание на функциите на управление функции (планиране, организиране, контролиране, координиране и командване (разпореждане) и систематизирания подход към тяхното управление.

Бюрократичен подход-в основата стои концепцията на доминирането, според която доминирането е власт, призната да степен, в която субектът на властта вижда в нея свое задължително право, а обектите на властта свои дълг в подчинението.

Школа Човешки отношения

Тази школа акцентира върху човешките отношения с цел повишаване удовлетвореността и производителността на труда при участие на индивида в процеса на управление на организацията и неговата децентрализация (Мери Паркър Фолет и Елтън Мейо).

Школа Организационно поведение

Тази школа акцентира върху постиженията на поведенческите науки в мениджмънта и формирането на организацията, така че всеки изпълнител да бъде напълно използван в съответствие с неговия потенциал.

Съвременни школи на управление те са системния, ситуационния подходи теориите X, Y и Z.

Системен подход-се основава на разглеждането на организацията като съвкупност от взаимосвързани елементи личностни и веществено-енергетични, чието съвместно функциониране е насочено към постигане на обща цел (цели). Системният подход изисква правилно определяне на границите на дадената система в съответната външна бизнес среда.

Ситуационен подход-същността на ситуационния подход може да се разглежда като необходимост от конкретен анализ на ситуацията за вземане на правилни решения в управлението, той опитва да обвърже конкретни концепции и похвати на мениджъра с конкретните му действия във всяка отделна ситуация.

Теория Х"-тази теория има за основа негативното отношение към човешките качества и определянето на човешкия индивид като негативен стопански субект.

Теория У"-тази теория има за основа разглеждането на индивида като положителен икономически субект и е необходимо мотивиране на неговите качества за постигането на по-висок взаимноизгоден

Теории и школи в управлението. Мениджърите и тяхната работа facebook image
Публикувано от: Александър

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.