Начало на реферати

Теории и школи в управлението


ПРОГРАМА ФАР - основният инструмент на ЕО за сътрудничество със страните от Централна и Източна Европа при подпомагане на прехода им към пазарна икономика и демокрация. Понастоящем финансовите средства се отпускат като безвъзмездна помощ. Основните цели на програмата са: Преодоляване на икономическите и социалните трудности; Помощ при хармонизиране на икономическите и социалните условия от двете страни на външните граници на ЕС; Подобряване на контактите и отношенията между населението, институциите и предприятията на страните съседки; Подготовка на страните-кандидатки за по-активно участие в програма ИНТЕРРЕГ - програмата, която финансира проекти за развитие на граничните региони на страните членки-на ЕС. ПРОГРАМА ИСПА - (Инструментът за структурни политики за предприсъединяване) е един от 3 предприсъединителни финансови инструмента за подготовка на икономиките на страните, кандидатстващи за членство в Европейския съюз, за периода 2000-2006 г. 2 основни сфери на дейност на програмата - околна среда и транспорт, съвпадат с тези на Фонда за сближаване на ЕС. Основните цели на програма ИСПА са : Да подготви страните-кандидатки за присъединяване чрез институционално изграждане и подготовка на проекти; Да запознае страните-кандидатки с политиките и процедурите на ЕС; Да хармонизира законодателството на страните-кандидатки с европ. законодателство в областта на опазване на околната среда; Да се изгради модерна пътна мрежа и разширяване на достъпа до трансевропейската транспортна мрежа.. За финансова помощ от ИСПА могат да кандидатстват: отделни проекти; етапи от проекти, които са техн. и финансово независими; групи проекти; проекти на малки схеми. Финансиране на мащабни проекти на стойност над 5 млн. евро, които осигуряват осезателно въздействие в областта на опазване на околната среда и подобряване на транспортната инфраструктура. По изключение се финанс. и по-малки проекти. Особености на 5 разширяване на ЕС. 5 по ред разширяване се отличава с безпрецедентни х-ки, които сами по себе си представляват голямо предизвикателство за Съюза:1/ Бр. на страните кандидатки: 13 страни са в списъка и ако Съветът в Хелзинки одобри препоръките на Комисията, преговорите трябва да се водят едновременно с 12 от тях.2/ Мащабите на разширяването: населението на Съюза ще се увеличи от 370 мил. души на около 475 мил. т.е. едно увеличение от близо 30%. Населението на разширения Съюз ще представлява 8% от населението на света.3/ Близката история на 9 страни от Централна и Източна Европа, които трябва да завършат процеса на икономическия и социален преход, да изградят пазарна икономика и едновременно с това - да водят преговори за присъединяване.4/ Иконом. пропаст м/у тези стани и държавите - членки на Съюза; доходът на глава от населението в Централна и Източна Европа е едва една трета от средния доход е ЕС.5/ Усилията, които тези страни трябва да положат за сближаване, са безпрецедентни, защото от основаването на Съюза до сега, интеграцията между страните-членки се е увеличила значително, в резултат на което европейското, което страните кандидати трябва да транспонират в своето национално е безкрайно по-сложно и по-развито от законодателството, което е трябвало да абсорбират предишните кандидати за членство.

Теории и школи в управлението facebook image

Раднево 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.