Забравена парола?
Начало на реферати

Теоретични основи на отчитането на ДМА


За отчитане на начислената до момента амортизация статията е :

Д-т с-ка 241 Амортизация на ДМА

К-т с-ка гр.20 ДМА

За отписване на актива по остатъчна стойност статията е :

Д-т с-ка 119 Други резерви

или Д-т с-ка 123 Печалби и загуби от текущия период

К-т с-ка гр.20 ДМА

Ако сделката по безвъзмездно предаване не е освободена от ДДС то тогава счетоводната статия би била :

Д-т с-ка 119 Други резерви

или Д-т с-ка 123 Печалби и загуби от текущия период

К-т с-ка 4532 Начислен данък за продажбите

В стопанската си дейност предприятията участват със свои активи в дейността на други предприятия .Оценката на активите , които се предават на друго предприятие се извършва от вещи лица . Съответно оценката може да бъде по-висока или по-ниска от балансовата стойност .Тази разлика се отчита като разсрочен финансов приход или съответно разход.

След отписване на амортизацията при отрицателна разлика се съставя статията:

Д-т с-ка гр.22 Дългосрочни инвестиции

Д-т с-ка 652 Фин. разходи за бъд. Периоди

К-т с-ка гр.20 ДМА

А при положителна разлика се съставя статията :

Д-т с-ка гр.22 Дългосрочни инвестиции

К-т с-ка 752 Фин. приходи за бъд. периоди

К-т с-ка гр.20 ДМА

Според Емил Евлогиев Материята за непаричните вноски е уредена в чл.193 от Търговския закон. Необходимо е вноската в капиталовите търговски дружества (ООД , АД и КДА ) да бъде оценена от три вещи лица (чл.72 и следващите ) назначени от съда , в който ще бъде вписано увеличението на капитала му . Това обаче , не се изисква за непаричните вноски в некапиталовите СД и КД. 22


Амортизация е систематичното разпределение на амортизируемата сума на актива през полезния му живот. Амортизируема сума е себестойността на актива или друга стойност, заменяща себестойността във финансовите отчети, намалена с остатъчната стойност.

Полезен живот е: срокът, през който един актив се очаква да бъде използван от предприятието или броят на произведените или подобни единици, които се очаква предприятието да получи от актива..

22.. Емил Евлогиев, Трансформации и замени на ДМА по МСФО и по НСФОМСП,сп Данъчна практика, 2007 г., бр.9, стр. 5

Остатъчна стойност е нетната сума, която предприятието очаква да получи за един актив в края на неговия полезен живот, след като се приспаднат очакваните разходи по изваждането му от употреба

Използваният метод на амортизация трябва да отразява модела, по който предприятието консумира икономическите ползи от актива. Балансовата сума на актива се намалява, за да може да се отрази тази консумация, обикновено като се начислява

Теоретични основи на отчитането на ДМА facebook image
Публикувано от: Dimitar Vangelov

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.