Забравена парола?
Начало на реферати

Теми по формиране на елементарни математически представи


получил , ,дали му, станали, отнемам, вземам, загубил. И др. Видовете текстови задачи ,при решаването им се усвоява конкретния смисъл на аритметичните действия. Децата разбират връзката между дадена операция с множества и конкретно аритметично действие. Задачите, подготвящи събирането и изваждането, трябва да решават съвместно, за да могат да се противопоставятТема 8 - Геометрия в детската градина.- Още от 3-4 мес. Децата различават формата на обектите. Към 2-годишна възраст свободно избират фигури по образец,но едва към 3-години, детето може да различи геометричните форми. Първият етап, в който децата започват да разпонават геометричните форми е предметно манипулативен етап (до 3 год. ) Вторият етап е към 3-4 г и е съотнасянае и обобщаване на предмети по форма чрез предметни еталони. Към 5-7 год е етап свързан с представата. Към 4-тата година детето отделя формата от предмета. Те не го отъждестяват, а само го сравняват с него,кръгът за тях е топка. В предучилищната възраст ,фигурите се възприемат от детето като нещо цяло,то не отделя структурните елементи, не забелязва сходствата и различията между формите. Децата се интересуват от големината и цвета на геометричните форми, не забелязват детайлите и формата,не я отделя като фигура това е квадрат,това е кръг,това е триъгълник. Ако имаме два триъгълника различни по големина, по вяротно е единият триъгълник да бъде взет за друга форма. Инегрират го в друга група, която са заполнили по време на предишно обучение. Има система от задачи, за всяка възрастова група, от която децата се научават да различават ,загръглени форми, остри, гладки и др. Да се разпонават и назовават фигури, като кръг, и некръг и др. Към втората възрастова група спадат задачи свързани с обобщаване на шредставите за кръг, квадрат и триъгълник. Запознават се със структурата на фигурите, връх, страна, ъгъл, равнина. Изполване на геометрични фирури за сензорен еталон при съпоставяне и класификация. В третата възрастова група се затвърдяват знанията за геом. Фиг, запознават се с правоъгълник, сравняват, съпоставят. Чертаят геом. фиг. В мрежа от големи квадратчета. Формират се елементарните представи за симетрия, и геометрични преобразувания. Методика, по която се формират у децата геометричните знания, представи стават чрез стимулиране на геометричното мислене на децата. Всяка геометрична фигура има общи свойства с фигури, но притежава съществени характерни само за нея свойства. Геом.фигура не зависи от цвета си.9.Величини Величините отразяват особени свойства на предмети или явления,които могат да се определят количествено чрез измерване.Особените св- ва на обектите изискват специални начини за измерване (две дъски една върху друга,коя е по дълга).Величините отразяващи едни и същи св-ва на обектите,се сравняват с еднакви начини.В зависимост на това величините се класифицират в класове.В един клас еднородни величини има величини с еднакви свойства,които могат да бъдат сравнявани по точно определени начини.Напр.дължините на различ.конкретни обекти са величини от един и същ род..За измеримите величини са наложени две условия:еднородните величини са сравними,събиране на еднородни величини е адитивно.Измерване на величини.Компоненти на измерване.Процесът на сравняване зависи от св-вата на величината се нарича измерване,в резултат на измерването се получава абстрактно число,изразяващо отношението на разглежданата величина и величината,приета за единица мярка.Измерването включва две операции:разделянето и заместване на тези получени числа,чрез представянето им.Оценка на измерването нематемат.измерване при която величините се сравняват с помощта на различни похвати (доближаване;налагане);неточно сравнение голям малък;по точно сравнение по дълго,по високо;математ.оценка при която се използва условна ед.мярка или еталон за измерване,резултатът от измерването е число получено от нанасяне на ед.мярка върху измерваната величина.Компонентите на математ.сравняване (измерване): 1.обект на измерване (познати на децата обекти);2.свойството по което се измерва (оценява)обекта.то трябва да се отдели на неговите останали св-ва и да не се подменя,докато трае измерването.3.средство за измерване (еталон;мярка;единица) при измерването на различ.величини мерната ед.не не постоянна.тя е условна,подвижна и може да се подмени според обекта,свойството или субекта на измерване.4.резултат от оценяването.резултат зависи от вида на оценката и от прецизната техника на измерване.при непосредствена оценка резултатът е с малка точност и дава глобална оценка на сравняването.при измерването с ед.мярка се налага овладяване на правила или процедура на измерването.В измерването се разглеждат три случая;А)измерването е точно и резултат от него е естествено число;Б)измерван. Е неточно,но резултата пак е естест.число измерване с недостиг,измерване с излишък;В) продължителност на измерването - мярка 10 пъти по малка от прилаганата,100 пъти по малка от прилаганата.3-4 год.деца оценявания признак трябва да е добре изразен,драстична разлика м/у два предмета,по лесно се сравняват две измерения,ако му тях има контрастна разлика.Първа възр.група 3-4 формиране на умения за практическо различаване и формата на обектите,запознаване с практически похвати за сравняване на пространст.измерения,разширяване на сензорни опит на децата за големина,форма.установяване различията на два еднородни.обектаВтора възр.група 4-5- уточняване представите за измеренията,овладяване на сравнителните степени;установяване на равенството м/у два обекта по дадено измерение,развиване възможностите на окомера за сравняв. На величини; овладяване на измерв. На обекти с помощта на условна мерна ед.Трета възраст.група 5-6/6-7 усъвършенстване на уменията на децата за измерване на обекти с условна избрана мерна ед.;измерване на разстоянията с условни мерки,откриване на връзка м/у измерване,единица,мярка и реузлтат;измерване на обем

Теми по формиране на елементарни математически представи facebook image
Публикувано от: Любомир Стефанов

Подобни материалиТеми по формиране на елементарни математически представи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.