Забравена парола?
Начало на реферати

Теми по формиране на елементарни математически представи


Тема 1-етапи на поведенчески експеримент.Констатиращ експеримент цели да установи приблизително еднаквото равнище на експер. Група. Разработват се критерии и показатели на изследването. Методи наблюдение, анкета, беседа, дидактически тестове, математика. Формиращ експр. поставя групите в нови условия. Контролен експер. има за цел да съпостави и сравни резултати.

Тема 2 Исторически проблеми за ранно матем. обучение на деца. Най ранни сведения имаме от училищата в древния изток. Платон показва идей че обучението по математика трябва да бъде нагледно. Използва се и до днес. След това се развива аритметическата поезия матем. чрез стихчета. След това се налагат арабските цифри. Тогава се откриват и часни училища. Смята се че матем. трябва да се учи след 10 г. има и последователи. Коменски въвежда мерна единица педя и крачка, ръководство по геометрия и аритметика. Ушински въвежда броене на предмети , събиране и изваждане десети-ца като основа в броенето. Фрьобел и Монтесори - сензорни системи за възприятие. 2. математическа система на Песталоци въвежда геометрията в обучението. Запознава децата е геометр. Форми и понятия като се възприемат зрително без имена. Приема за основна форма квадрата. 2.1 математ. принос на Песталоци обучението на нагледано като понятията се усвояват в практич. дейност и се формират на базата на сравнение и противопоставяне. Името на понятието се усвоява чрез мн повтаряне и употреба. Обучението на децата по математика до средата на 20 век. Фридрих Дистерверг- създава с-мата метод на действието която има за цел да формира понятието за число като се преосмислят всички действия с числа. Числото се изучава чрез операциите които се извършват с него. Разделя числата на 4 кръга първа 10-ца, 2-ра 10-ца, 1-ва стотица и многоцифрената. Изучават се събиране изваждане деление и умножение. Различават се 2 форми на обучение метод на чистите действия и метод на предстваяне на числата в таблици. Август Грубе представя последователно изучаване на числа 1-100 чрез разлагане като всяко ново се сравнява с предходното. Децата възприемат числата с помоща на цифрова фигура. Всяко число се представя като конфигурация от точки в квадрат или правоъгълник. Основата е четворка точки. Алгоритъм за изучаване на число описание наблюдение и съставяне на някои числови фигури. Изучаване на числата и запомняне. Упражнение за решаване назад с аритметични действ. На основа състава на чисалта. В Б-я се отделя част аритметика в Рибния буквар 1824г.

Тема 3 съвременно състояние на проблема за матем. обучение на 3-7 г. деца. Приноса на Ана Леушина има разделяне на 2 уч. периода. Дочислов период (3-4,5) год. Похвати налагане на 1 множество в/у, на, или във елемнтите на 2-то множество. Прилагане елемнт. На 1-то множество се подреждат под,над до елементите на 2-то множество. Числов период(4,5-6г) формира се значението на числото и колич. Сравняване на предметните групи. Методическа с-ма логически блокове на денеш. Изработва матем. блокчета които се разделят на 4 групи форма,цвят,големина, дебелина. Етапи на усвояване на с-мата.1- свободна игра 2- игри подбрани от учителя 3 отделяне на множествата чрез посочване на едно то свойствата. 4 отделяне чрез две независими свойства Помаш Варга прилага в Унгария с-маъа на Денеш като я обогатява с логика и комбинаторика. Методиката включва занимателни упражнения за замяна на обекта с цветни точки м/у тях с цветни стрелки. Етапи за усвояване на работа с графи. 1- първо се изразяват проектите със схема а по късно с условни знаци. 2- предлагат се частично изобразени ситуации, които децата рисуват с цветни стрелки. 3- преминава се към разчитане на графичния модел.

Тема 4 Предматематическа подготовка. Осн. цел да се въведе детето в сложния свят на математическите обекти и абстрактни отношения чрез спец. познавателна среда за педаг. взаимодействие и на тази основа да овладее обобщени способи и подходи за разпознаване и оценяване на реалната дейност. Конкретна цел овладяване на определен обем от матем. знания за число,време,форма,пространство. Задачи овладяване на с-мата от матем. знания и умения, подреждане на предмети в редички един в/у друг, после един под друг.1 на базата на активно взаимод. с множествата детето започва да вижда общото свойство на обектите, независимо от познав. дейности за сравняване подреждане групиране идентифициране и изключване на обект. 2- да се формира представа за понятието число, като членна характеристика на равномощни множества. 3- да се формират първите представи за числата от 1-10. 4 да се формират умения за решаване на прости задачи за събиране и изваждане. 5- запознаване със символи и знаци. Развиване на умения за знаково моделиране на задачи и практически ситуации. 6- да се формират елемтарни представи за геометрична форма и фигура. Да се запознаят децата с фигурите кръг квадрат, да се осмисли структурата на св-вата на всяка от фигурите. 7-паралелно с дейноста броене децата да усвояват умения за измерване на величини, да се формира представа за единица мярка. 8-формиране на елемент. Времеви представи и чувство за време, за посоки направления и др. Създаване на представи за изграждане на логически структури ма мисленето. Класификация - сложна операция която предполага осмисляне на отношението част-цяло. Тя изисква умение за наблюдение и анализиране на материала, умения за съпоставяне един към друг на неговите части и откриване на общи признаци. Сериация мисловна операция на определено подреждане на обекти във възходящ или низходящ ред с определени правила. Чрез нея се извършва подреждане на елементите вътре в класа по степен на изразеност на дадено свойство. Инвариантност цялото се съхранява при промяна на формата, при преместване в пространството и времето, при различни преобразувания на неговите части. Развиване на сензорни процеси и овладяване на сензорни елатони. 1-формиране на матем. понятия от усещане и възприятие към елементарни представи и след обобщение и абстрахиране на съответното понятие. 2- елемент. Матем. представи развиват се сензорните способности на наблюдение и сравняване. Децата овладяват част от еталоните за цвят, форма, пространств. и времеви отношения, мерки за някои величини. Налага се точно и правилно изказване на твърдения за свойства и отношения на обекти както и аргументиране обосноваване и разсъждаване. Обща характеристика на матем. съдържание. Основни подходи теоретико- множествен подход и комплексно интегрален подход.

Тема 5 Развитие на представите за понятия число и време. Филогенезис на понятието число първи сведения има от племената в южна Америка. Имат числителни имена до 3, след това много,малко, купчина.Туземците от Австралия имат числителни само 1 и 2. Числата до 7 назовават с комбинация от 1и2 след 7-много. Етапи. 1.На сравняване на определени множества с кое да е друг конкретно множество посредник. Той запазва количестовото. То започва да се осъзнава като нещо различно от конкр. природа множество. Липсват названия за количеството.2. На материалните еталони за постоянен еталон служели пръстите на човека, камъчета, броеници. 3. Етап абстрактното число появяват се 1,2,5,10

Теми по формиране на елементарни математически представи facebook image
Публикувано от: Любомир Стефанов

Подобни материалиТеми по формиране на елементарни математически представи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.