Забравена парола?
Начало на реферати

СЪВКУПНО ТЪРСЕНЕ И СЪВКУПНО ПРЕДЛАГАНЕ. МАКРОИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ


СЪВКУПНО ТЪРСЕНЕ И СЪВКУПНО ПРЕДЛАГАНЕ. МАКРОИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ

В тази тема ще разгледаме как се определя общото равнище на цените и съвкупното производство на стоки и услуги в националната икономика. Ще използваме познатата ни вече концепция за пазарното равновесие, като приложим основните инструменти на търсенето и предлагането към анализа на икономическата система като цяло, за да разкрием как се определят най-важните макроикономически променливи.

1. Съвкупно търсене

Макроикономическият анализ на поведението на икономиката почива върху изследване на две основни променливи: съвкупно търсене и съвкупно предлагане. В началните теми ние изучавахме индивидуалните пазари чрез кривите на търсене и предлагане. Предстои да анализираме състоянието и движението на икономиката като цяло чрез взаимодействието на съвкупното търсене и съвкупното предлагане. При изучаването на търсенето и предлагането на съвкупния пазар ще използваме реалния брутен вътрешен продукт (БВП) като измерител на количеството стоки и услуги и дефлатора на БВП като измерител на тяхната средна цена.

1.1. Крива на съвкупното търсене

Съвкупното търсене (Aggregate demand - AD) е общото количество стоки и услуги, които са готови да закупят потребителите при всяко възможно равнище на цените. Съвкупното търсене е израз на съвкупните разходи, които правят домакинствата, фирмите, правителството и чуждите купувачи (като вносители на националната продукция на страната), за да закупят стоките и услугите, произведени в националното стопанство. Графично моделът на съвкупното търсене може да се представи във вид на крива с отрицателен наклон, която отразява зависимостта между реалния обем на националното производство (измерен чрез БВП реален) и равнището на цените. Графиката илюстрира отрицателната зависимост между представеното на вертикалната ос на координатната система общо равнище на цените и съвкупното количество стоки и услуги, което се измерва по хоризонталната ос. Кривата на съвкупното търсене показва общото количество продукция, което се търси в стопанството при всяко възможно равнище на цените. Тя е построена при допускането, че извън равнището на цените всички други фактори, които влияят върху количеството на реалния БВП са неизменни. Както вече споменахме, кривата на съвкупното търсене има отрицателен наклон. Следователно, при равни други условия, повишаването на общото равнище на цените довежда до намаляване на количеството търсени стоки и услуги Кривата на съвкупното търсене има низходящ вид, подобно на кривата на търсенето на отделната стока. При повишаване на цената на отделната стока потребителите могат да я заменят с друга. Когато обаче се движим по кривата на съвкупното търсене (например нагоре) цените като цяло се повишават. Защо повишаването на цените на всички стоки предизвиква спадане на търсеното количество реален БВП? Няколко причини обуславят тази негативна връзка.

За да разкрием как промяната в общото равнище на цените се отразява на търсеното количество стоки и услуги допускаме, че по някаква причина общото равнище на цените се повишава, като всичко останало остава непроменено. С покачването на ценовото равнище намалява покупателната способност на парите, които хората държат в брой или по банкови сметки, както и на вложенията в други финансови активи. С намаляването на ценността на парите с тях вече могат да се закупят по-малко стоки и услуги. Следователно увеличението на равнището на цените кара хората да се чувстват по-малко състоятелни и те намаляват разходите за текущи покупки. Така повишаването на ценовото равнище намалява търсените количества стоки и услуги. Този ефект се нарича ефект на богатството.

На второ място, ако равнището на цените се повишава, при равни други условия, произведените в страната продукти поскъпват спрямо тези, произведени в чужбина. Резултатът е повишаване на вноса и намаляване на износа. Чрез външнотърговските взаимоотношения повишаването на вътрешното равнище на цените намалява чистия износ и съвкупното търсено количество местни стоки и услуги. Този ефект е известен като ефект на вноса.

Повишаването на равнището на цените увеличава търсенето на пари, за да могат да се реализират покупко-продажбите. При равни други условия, покачването на търсенето на пари увеличава лихвения процент. На свой ред по-високите лихви, правейки кредитите по-скъпи, редуцират инвестиционните разходи и потискат сумарното търсене в икономиката. Това е същността на ефекта на лихвения процент.

Върху динамиката на обема на съвкупното търсене оказват влияние разгледаните по-горе фактори. Поради действието им кривата на съвкупното търсене е низходяща. Освен от равнището на цените, търсенето на блага зависи и от редица други фактори, известни като неценови фактори.

СЪВКУПНО ТЪРСЕНЕ И СЪВКУПНО ПРЕДЛАГАНЕ. МАКРОИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ facebook image
Публикувано от: Пенка Милчева

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.