Начало на реферати

Същност и структура на ВИВ


Същност и структура на ВИВ

Развитието на производството в света е съпроводено с разширяване и задълбочаване на общественото разделение на труда, с усложняване на условията и структурата на производството и реализацията. Процесът на интернационализация на производството се съпътства със съответстващо на това развитие на МРТ. Същността, съдържанието и закономерностите на процеса на интернационализация на производството зависят както от обективните, действителните технико- икономически фактори, така и от конкретните обществено- икономически условия. В резултат на разширяването и разнообразяването на ВИВ, икономиките на отделните страни стават все по- отворени към външния свят. Формално, наличието на икономически връзки на една страна с друга страна не дава основание да се счита, че икономиката е отворена. За това са необходими редица предпоставки и критерии за отвореност на дадените икономики. Изходен пункт в това отношение се счита степента на влияние, в което участието в МРТ на дадена национална икономика оказва върху нейното собствено икономическо развитие. Въздействието на ВИВ върху националната икономика на отделната страна е сложно и многообразно. В повечето случаи това въздействие стимулира развитието на националното стопанство чрез структурно- оптимизиционна функция спрямо националното производство. За отворен тип икономика се счита онази национална икономика, за която вътрешната производствена структура, темповете и насоките на развитие на водещите отрасли и подотрасли, пропорциите между тях, асортиментната им структура и други се определят и зависят от участието на страната в МРТ. В отворените икономики направленията и темповете на развитие на националното производство не могат да не се обвързват с външните фактори и условия протичащи в световното стопанство.

В най- широк смисъл ВИВ представляват съвкупността от всички форми на икономическите и научно- техническите взаимодействия на дадена национална икономика с икономиката на другите страни. Тези взаимодействия могат да бъдат материално- веществени, информационни и др. ВИВ са онова свързващо промеждутъчно звено между вътрешните и външните фактори и условия, което осигурява взаимната зависимост на отделните икономики в рамките на световното стопанство. Материалната основа за тяхното възникване и развитие е МРТ.

Исторически, първата форма на външноикономическа размяна е била външната търговия. Това обаче не дава основания в съвременните условия всички форми на външноикономически обмен да се свеждат само до международните стоково- парични отношения, т.е. до външната търговия. В съвременния свят външноикономическия обмен се осъществява не само в сферата на обръщението, но и в сферата на производството, включително и на неговите подготвителни стадии, каквито са научно- техническите изследвания, внедряването на дейности и т.н. Прогресивно се променя вътрешната структура на външноикономическия обмен. Определено място в него заемат т.нар невидими операции, услуги и т.н. С развитието на производството и на външната търговия в съответствие с изискванията на научно- техническия прогрес, ВИВ стават по- разнообразни и обхващан всички стадии на възпроизводствения процес. Във външноикономическия обмен все по-активно се включват и непроизводствените сфери и секторите на националното стопанство. Променят се взаимоотношенията между контрагентите от различни страни и така външната търговия еволюира в комплексна система от ВИВ.

Успоредно с разширяването на ВИВ се усложнява и тяхната вътрешна структура. Въпреки разнообразието на структурата на ВИВ, съобразно икономическото състояние, целите и елементите на въздействие върху възпроизводствените процеси могат да се класифицират така:

Обмен на стоки и услуги и свързаните с това разплащателни и кредитни действия, т.е. външна търговия. Външната търговия е свързана изключително със сферата на обръщението. Заемайки централно място в общата система от ВИВ, външната търговия оказва силно въздействие върху останалите форми. Наред с това в нея намират комбинирано отражение и другите форми на ВИВ. Наблюдават се определени взаимодействия, съобразно които с развитието на другите форми на ВИВ, външната търговия постепенно загубва част от своите традиционни форми на проста реализация на излишъците в националната икономика чрез износа или на допълване на незадоволени потребности чрез вноса като се превръща в сложна форма, обслужваща обмена на различните промеждутъчни и крайни резултати на

Същност и структура на ВИВ facebook image
Публикувано от: Татяна Боянова

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.