Начало на реферати

Същност и функции на маркетинга. Ключови понятия в маркетинга. Маркетингов микс елементи и връзката между тях


Маркетинг


Тема № 1 Същност и функции на маркетинга. Ключови понятия в маркетинга. Маркетингов микс елементи и връзката между тях.1. Определение за маркетинг на Филип Котлър – Маркетингът това е социален процес, чрез който отделните индивиди и групи получават това, от което се нуждаят и което желаят чрез създаване и размяна на стоки и услуги с други такива.
Предмет на маркетинга са желанията, потребностите и нуждите на хората. Следователно маркетингът трябва да открие от какво хората се нуждаят и съответно да разбере дали то може да бъде произведено, разпределено и продадено с печалба. Маркетингът е процес на практическо осъществяване първо на концепцци за развитие, второ на съответно ценообразуване, трети на стимулиране на производство и реализация на идеи с оглед задоволяване на някакви обществени потребности, четвърто на създаване на нови изделия и услуги. Това е управленски процес, съгласно който цялостната дейност на фирмата се осъществява посредством съществуващи или новосъздадени потребности на пазара.
2. Основни функции на маркетинга:
2.1. Анализ и проучване на пазара.
2.2. Управление на маркетинга.
2.3. Разширяване сферите на действие.
2.4. Планиране на на цената и анализ на потребителите.
2.5. Проучване на въшната среда.

3. Видове маркетинг:
3.1 Според характера и предназначениетомаркетинг на материалните блага, маркетинг на услугите, маркетинг на духовните ценности;
3.2. Според вида на стоките и услугитемаркетинг на хранителните стоки, маркетинг на транспортните стоки, маркетинг на промишлените стоки;
3.3. По географски признаквътрешен и международен;
3.4. Според характера на търсенетостимулиращ или насочен към създаване на търсене, приобщаващ (т.е. той повишава търсенето чрез привличане на клиенти, които съзнателно са се отклонявали до сега), синхронизиращ ( синхронизира темпа на производство с темпа на потребление), алтернативен ( маркетинг, чрез който се пренасочва търсене от една стока към друга), Д маркетинг ( ограничава и намалява търсенето);
3.5. Според използваните подходиагресивен маркетинг ( неговата цел е бързо насищане на пазара), глобален маркетинг ( покрива се целия пазар чрез синхронизиране условията на фирмата с условията на пазара), директен маркетинг ( предоставя пряка реализация от производителя директно на потребителя без посредници;
3.6. Според субектите на маркетингамакро маркетинг (маркетинг на ниво държава или група държави) и микро маркетинг (маркетинг на ниво социална система).
4. Маркетингов микс – популярен като 4P
4P – P1 product; P2 Price; P3 Place; P4 Promotion
P1 –
стоки и стокова политика, като основната задача е създаване а конкурентноспособни стоки и услуги при установяване на относителния баланс между степента на задоволеност на потребителите и възможността за производство.
Всеки продукт има няколко равнища:
1. Ядро - в него се включва ползата от продукта, цената и момента на предлагането и след това се разширява като формален продукт, в който се включва качаство, дизайн, търговска марка, опаковка и маркировка. Ако се прибави гаранционен срок и след продажбено обслужване се получава разширен продукт и ако след това добавим развитие във времето се получава продукт в развитие.
2. Цена и ценова политика – цената представлява оценка на потребителските свойства на стоката и услугата от гледна точка на този, който я произвежда. От гледна точка на потребителя тя представлява паричен еквивалент на ползата, която получава потребителя. Потребителя се треми към максимизиране на ползата, а производителя към максимизиране на печалбата. Цената на стоката е това, което някой е готов да плати.
3. Дистрибуция и Дистрибуционна политика – Целта на дистрибуционната политика е осигуряване на подходяща организация за достигане на продуктите и услугите до крайния потребител в подходящото за него време и място. Основната задача на дистрибуционната политика е приспособяване на предлагането към потребителското търсене.
4. Комуникация и комуникационна политика – тя съдържа няколко инструмента:
- реклама – форма на масова комуникация, съвкупност от художествени, технически и психологически средства, предназначени за убеждаване. Рекламата е платена, не лична форма на комуникация. В рекламата различаваме два основни вида носител на реклама - рекламно послание и рекламно средство.
- лични продажби – те представляват форма на директен маркетинг. Разликата от рекламата е, че тук се осъществява обратна връзка, както по отношение на качеството, така и по отношение на характеристиките на продукта.
- ценови методи – между рекламата и личните продажби; както и неценовите методи. Ценовия метод е отбив от цената за постоянни клиенти, отбив от цената за количество. Неценови метод – продажби на кредити, лизинг или представлява предоставяне на определени продукти.
- връзки с обществеността – целеносочени, планирани и изградени на приемствеността усилия за установяване и поддържане на взаимно разбиране между дадена организация и групите хора, с които тя поддържа взаимоотношения.
7K – модел за маркетингов микс
1. Пазар; 2. Кадри; 3. Комуникация; 4. Координация; 5. Качество; 6. Конкуренция;
7. Култура.


Същност и функции на маркетинга. Ключови понятия в маркетинга. Маркетингов микс елементи и връзката между тях facebook image
Публикувано от: Светлана

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.