Забравена парола?
Начало на реферати

Същност, цел и задачи на предучилищната педагогика и възпитание


Същност, цел и задачи на предучилищната педагогика и възпитаниеПредучилищната педагогика е наука за възпитанието на децата от предучилищна възраст в детските заведения и в семейството. Тя има за предмет теорията на възпитанието и обучението на децата от три до седемгодишна възраст. Съдържанието, както и предмета на предучилищната педагогика се определят от физиологическите и психическите особености в развитието на децата. Тези особености в детското развитие през периода от три до седемгодишна възраст налагат проучването на редица проблеми, като този за подготовката на децата за училище и приемствеността между детската градина и семейството.

Задачите на възпитанието се конкретизират от общата цел на предучилищното обучение и от определените задачи, които решава детската градина, а именно да се поставят елементарните основи на физическото, умственото, нравственото, естетическото и трудовото възпитание на децата от предучилищна възраст.

Физическото възпитание при децата от три до седемгодишна възраст има особено значение за тяхното правилно физическо и умствено развитие. Основни задачи в тази насока са укрепване на здравето и каляване на организма, овладяване на основни движения и създаване на съответни нравстени качества и навици - активност, инициативност, дисциплинираност, умение за работа в колектив, културно-хигиенни навици.

За всестранното развитие на детската личност умственото възпитание има доминираща роля. На подрастващите се дават основни елементарни научни знания за обкръжаващата ги действителност, сведения за битовия, трудовия и обществено-политическия живот, знания за езика, за природата и явленията и др. Наред с това у децата се развиват умствените способности, а именно: усещанията, възприятията, паметта, въображението, мисленето и речта. Всичко това води до възможността на подрастващите да разбират и обобщават елементарни връзки, да се разширяват знанията им.

Целта на нравственото възпитание е да се създаде единна връзка между нравствено съзнание и поведение. Чрез предучилищното възпитание на децата се обособяват различните съставки на нравствената сфера, изграждат се представи и елементарни понятия за добро и лошо, овладяват се определени нравствени умения и правила за поведение, възпитават се нравстени чувства, които регулират поведението. Същевременно с това се изграждат морални ценности и черти на волята и характера, поставят се основите на организираното поведение.

Трудовото възпитание в предучилищна възраст формира правилното отношение на децата към труда. У подрастващите се изграждат определени трудови умения и най-общи навици, а също и качества, необходими за трудовия човек. Постепенно се забелязва ползата от труда на околните, осъзнава все повече неговата обществена значимост и удоволствието от свършената работа в полза на колектива.

Естетическото възпитание от раннна възраст въздейства не само върху съзнанието и волята, но главно върху чувствата и въображението. Ето защо то създава у децата усет към красивото, приучава ги да разбират неговата същност и да го създават в игрите и занятията, развивайки творческите си способности и усвоявайки единството на форма и съдържание.

Използвана литература:

Елка Петрова Предучилищна педагогика, изд. Наука и изкуство, 1977 г.

Същност, цел и задачи на предучилищната педагогика и възпитание facebook image
Публикувано от: Пена Тодорова

Подобни материалиСъщност, цел и задачи на предучилищната педагогика и възпитание 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.