Начало на реферати

Съдебни експертизи


Съдебни Експертизи – Обща Част
Наредба №1 на ВСС – ако не се приеме експертизата не се заплаща на експерта.

Съдебната експертиза се регулира от:

 • чл. 144-154 от НПК, ГПК, АПК, наред с други подзаконови актове.

 • 115 Постановление на Министерски Съвет – възлага се на ведомствата да издават наредби за организацията на съдебните експертизи в съответните области на изследване.

 • Наредба 14-61/’75г. на Министерството на Финансите – съдебно счетоводни, икономически експертизи.

 • Наредба 23 на Министерството на народното здраве за съдебно медицински и съдебно психологически експертизи.

 • Наредба за автотехнически експертизи – Министерство на транспорта.

Посочените наредби отразяват организацията на съдебните експертизи в съответните области. Съдебната експертиза е специален правен институт. Чрез нея се изясняват различни обстоятелства по делото с помощта на специални знания, които трябва да притежава лицето. Назначаването и извършването на съдебната експертиза се основава на НПК, ГПК и АПК.

Предмет са законовата и подзаконовата уредба, нейното прилагане в практиката, особеностите на съдебната експертиза като процесуален способ, особеностите на отделните видове съдебни експертизи, извършването и приемането на заключението на вещото лице.

Методът на съдебните експертизи, следва да се разглежда в два аспекта – като метод на научната дисциплина „Съдебни експертизи” и като практико-приложен институт.

Метод на научната дисциплина „Съдебни експертизи”.

Той е идентичен с останалите методи в научните области – сравнителен метод, социологически изследвания, метода на анализа и синтеза (като ППД). Не можем да говорим за единен метод, защото всяка наука има самостоятелни методи. Тук методите са много в частните науки.

Групи методи:

 1. Собствени – всяка наука има свои методи. Те се променят в зависимост от нуждата.

 2. Лабораторни.

 3. Обикновени.

Според достоверността те биват: количествени и качествени. В зависимост от вида на научните знания: криминалистически, физични, химични, биологични. Но каквито и методи да се използват, те трябва да довеждат до достоверни изводи.

Но има и общи правила:

 1. Прилагане едновременни и независимо един от друг на два и повече метода, така че с методите в различните области да вървят заедно.

 2. Използване най-напред на такива методи, които изключват повреждането и изменението на изследвания обект.

 3. Използване на научните методи, на анализа и синтеза, на сравнителните методи за разкриване на обективната истина в процеса.

Съдебните експертизи като научно практичен институт има система на Общата част и система на Особената част. В Общата част са отразени теоретичните проблеми. Те са свързани със съобразяване на законовите изисквания при извършване на съдебните експертизи. Особената част е посветена на отделните видове експертизи.

Съдебни експертизи facebook image
Публикувано от: Людмил Христов

Нормативна уредба в туризма, казус 4 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.