Забравена парола?
Начало на реферати

Субекти на правото


Субекти на правото.

Субекти на правото се наричат участиците в регулираните от правото обществени отношения. Те са носители на субективни права, сжободи и юридически задължения. Качеството субект на правото се придобива по силата на закона. Понятието субект на правото разкрива човека като елемент на правната действителност, разкрива онези характеристики и компоненти, които в своята съвкупност даваткачеството правен на един индивид.Тази специална юридическа характеристика се изразява с помощта на категорията правосубектност. В основни линии понятията субект на правото и правосубектност означават едно и също, но ако при понятието субект на правото се набляга на носителя на субективни права и юридически задължения, то при правосубектността се набляга на самото качество, осмислено и като правна възможност. Правосубектността разкрива и способността на индивида и неговите общности да бъдат правен субект в системата на обществените отнопения. От тази гледна точка правосубектността бива: обща, отраслова и специална.

-Общата правосубектността е способността на лицата да бъдат правни субекти в рамките на обществото.

-Отрасловата правосубектността разкрива характерните черти на лицата в рамките на определен правен отрасъл.

-Специалната правосубектността е способността на лицата да участват в определен кръг регулирани от правото обществени отношения.

Правосубекността се проявява в три основни направления: правоспособност, дееспоцобност и деликтоспособност.

-Правоспособноста на отделен правен субект да бъде носител насубективни права и юридически задължения. Всяко лице от момента на раждане то си придобива способността да бъде носите на права изадължения. Това му качество го съпътства през целия му живот. Понятието правоспособност има двуяко значение 1) Изразява абстрактната възможност на едно лице да бъде правен субект. 2) Правното качество на едно лице, че то заема положение на правен субект и възможен носител на права и задължения.

-Дееспособност представлява абстрактнатан възможност на правните субекти за упражняване правила и задължения самостоятелно от свое име и за своя сметка. За разлика от правоспособността, настъпването на дееспособността се свързва с достигането на определена възраст, на която се счита, че правният субект е достигнал определена психофизическа и физическа зрялост. От тази гледна точка нашето позитивно право разграничав три възрастови групи:

-лица под 14 г. - малолетни и напълно недееспособни. Вместо тях и от тяхно име правни действия, свързани среализирането на техните права и свободи извършват законните им представители - родители и настойници.

- лица между 14 и 18 г. - непълнолетни. Извършват правни дейдтвия свързани среализирането на техни права, свободи или юридически задължения със съгласието на техните родители или настойници.

- лица над 18 г. - пълнолетни и напълно дееспособни. това обаче не означава,че могат реализират всички субективни права, свободи и задължения. По отноше ние на някои се изисква по-висока възраст - 21г.

- деликтоспособност - способносттс на правния субект да понася последствията от юридическа отговорност. Тя е свързана с дееспособността, тъй като се основават на една и съща предпоставка - наличие на нормално волево състояние. Предпоставка е вменяемостта -възможността да се осъзнава свойството и значението на извършеното. По отношение на деликтоспособността :

Субекти на правото facebook image
Публикувано от: Nevena Todorova

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.