Начало на реферати

Стратегически мениджмънт


[1].

1.Стратегическия мениджмънт обхваща - дългосрочни цели и действия на организацията.

2. Къде е описан смисълът на съществуване на организацията? – В мисията на организацията.

3. Отличителните черти - конкретност, измеримост, достижимост, обвързаност и времева определеност (SMART) се отнасят за: Целите на организацията.

4. Кои са основните видове стратегии според нивото на разработване? - Корпоративни, Бизнес, Функционални;

5. Кой от изброените процеси е основен за школата на позиционирането? - Анализ.

6. Кои елементи определят стратегията като пет "П"? - План, Принцип на поведение, Перспектива, Позиция, Прийом;

7. Предвиждането в процеса на упрваление е характерно за: Школа на предприемачеството;

8. Кои са основните етапи в еволюцията на системите за управление? - Бюджетиране, дългосрочно планиране, стратегическо планиране, стратегическо управление;

9. Обект на кой вид стратегически анализ са ресурсите на организацията? - Анализ на вътрешната среда;

10. Коя среда се характеризира с турбулентност? - Външната;

11. Кои са основните характеристики на вътрешната среда? - Хомогенност, сложност, динамичност, концентрация на активите;

12. Колко са основните конкуренни сили в модела на Портър? – пет

13. При каква конкурентна структура е възможен контрол върху пазарните цени? - Монопол.

14. При кой тип конкурентна структура не е възможен контрол върху пазарните цени? - Съвършена конкуренция;

15. Чрез кой вид анализ се определят ключовите фактори на успеха? - Конкурентен анализ;

16. Чрез SWOT анализа се определят: Силни и слаби страни на вътрешната среда и благоприятни възможности и заплахи на външната среда;

17. В кой от изброените модели за портфейлен анализ се използва жизненият цикъл на производство? - Матрица ADL/LC;

18. Кои са основните генерични (родови) конкурентни стратегии според класификацията на Потър? - Ценово лидерство, фокусиране, диференциране;

19. Кои са основните типове стратегически контрол? - Пазарен, бюрократичен, контрол на изхода, контрол от колектива.

20. За координати на Бостънската матрица се използват: Ръст на пазара и пазарен дял;

[2]

1. Какво е основното съдържание на мисията на организацията? - Генерална цел, смисъл на съществуване и предназначение на организацията.

2. Под цел на организацията се разбира: Желаното достижимо състояние за определен перид от време;

3. Кои са отличителните черти на целите (SMART)? Specific – ясност, точност и конкретност; Measurable - измеримост (възможност за количествена оценка); Achievable – достижимост; Related – наличие на връзки между целите, стратегията и интересите на изпълнителите; Time - bound – наличие на времева рамка, в която трябва да бъдат постигнати.

4. Според равнището на анализ целите могат да бъдат: Стратегически; Оперативни; Операционни.

5. Кои са основните критерии за добре поставени цели? - Ясност, конкретност, съгласуваност, опреден срок за рализация, трудност и достижимост;

6. Кои от изброените елементи се съдържат в определението за стратегията като 5 "П"? - План, Принцип на поведение, Перспектива, Позиция, Прийом;

7. Кои са основните видове стратегии, според нивата на разработване? - Корпоративни, Бизнес, Функционални;

8. Еапи на кой процес са бюджетирането, дългосрочното планиране, стратегическото планиране и стратегическото управление? - Производствени, Управленски, Продуктови;

9. Кой процес е основен за школата на дизайна ? - Осмисляне.

10. За коя школа е характерно формализирането на процеса на упрваление ? - Школа на планирането;

11. Външната среда притежава следните основни характеристики: Турбулентност, динамичност, уникалност, неопределеност, променливост;

12. Кои са основните характеристики на вътрешната среда? - Хомогенност, сложност, динамичност, концентрация на активите.

13. Кои са основните типове пазари според конкурентната структура? - Съвършена конкуренция, олигополистична, монополистична, монопол;

14. При кой тип конкурентна структура коефициентът на пазарна концентрация е равен на 10 000? - Монопол;

15. Кои са основните насоки на анализа на вътрешната среда? - Материални ресурси, финанси, персонал.

16. SWOT анализът обхваща: Външната и вътрешната среда;

17. SWOT анализът включва определяне на: Силни и слаби страни на организацията; Благоприятни възможности и заплахи на външната среда.

18. Коя е основната цел на стойностния анализ? - Да се определи ценовата позиция на предприятието;

19. Кои са основните конкурентни сили в модела на Портър? - Същесвуващи конкуренти, нови конкуренти, клиенти, доставчици, заместители на продуктите;

20. За координати на Бостънската матрица се използват: Ръст на пазара и пазарен дял;
Стратегически мениджмънт facebook image
Публикувано от: Марян

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.