Начало на реферати

Стратегически анализ на маркетинговата обкръжаваща среда


Стратегически анализ на маркетинговата обкръжаваща среда

Стопанската дейност на всяка организация от маркетинговото производство се изразява в преобразуването или трансформация на определени ресурси получавани от външната среда, които в процес на производство придобиват полезни характеристики (свойства) в този им вид те са предназначени за задоволяване на потребности съществуващи във външната среда. Възможностите на фирмите да извършват дейността си в определена степен се влияе от условията които се формират от действията на конкуриращите се помежду си доставчици и купувачи, а така също от действията на непосредствените конкуренти на конкретната фирма. На всяка фирма се налага да приема различни решения, част от които са свързани с обезпечаване на необходими ресурси, а други с възможностите да реализират продукцията си. Върху тези решения силно влияние оказват промените в поведението на контрагентите на съответната фирма на нейния вход и изход. Това са доставчици и купувачи. Върху решенията на конкретната фирма влияят още и действията на тези фирми които са нейни непосредствени конкуренти. Доказано е, че успеха на много организации се дължи преди всичко на анализа, който те правят на промените в средата и на оценката на стратегическите фактори, които ще влияят върху дейността им. Това им позволява не само да се възползват от съществуващи или очертаващи се благоприятни възможности, но и да предвидят настоящи изменения и пораждащите се от това рискове или заплахи за фирмите. Всяка ситуация, в която попада дадена организация се формира под влиянието на вътрешни промени в самата нея и в средата, в която тя действа. Фирми които съумеят да идентифицират тези фактори от средата, които ще окажат съществено влияние върху функционирането им познават дълбочината на промените и степента на влиянието им могат да приспособят дейността си към тези промени са с по- голяма перспектива за пазарен успех или оцеляване, в сравнение с тези, които ги пренебрегват или не познават. Известният теоретика Питър Дракър твърди, че печелившата за последните десетилетия стратегия за действие на дадена организация вероятно ще бъде непригодна за следващото. Причината - промени в средата т.нар. панта рей.

Като правило - външната среда предлага не само и не единствено.?. благоприятни възможности. В много по- голяма степен тя крие рискове, заплахи и създава проблеми за ефективното функциониране на всяка конкретна организация. Често между произтичащите от средата

Стратегически анализ на маркетинговата обкръжаваща среда facebook image
Публикувано от: Krasimir Nikolaev Dimitrov

Подобни материали


Банков маркетинг Маркетинг

Банков маркетинг 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.