Забравена парола?
Начало на реферати

Страни в Северна Америка


Страни в Северна Америка

САЩ

Географско положе ние, природни усло вия

Население и дър жавно устройство

Стопанство

Заема средните части на Северна Америка,излаз на Тихия и на Атлантиче ския океан Има площ 9,9 млн кв км и е на 4 място по площ в света. Включ- ва още полуостров Аляс- ка и Хавайските острови. Много разнообразна при рода-низини, равнини, планини, водно богатство - реките Мисисипи, Мису ри, Колорадо, Колумбия има плодородни земи, го ри, запаси от нефт , газ въглища, желязна медна руда боксити /алуминие ва руда/редки метали, зла то, сяра , фосфорити и др.

Броят е близо 300 млн. души и нараства. Има много емигранти от цял свят. Населението е от европеидна раса –потом ци на белите преселници , но има и негри, индиан ци, мексиканци.В САЩ живеят и голям брой бъл гари. Религии –има пос ледователи и на христи янство, ислям, будизъм и др.Страната има 50 щата /федеративна република/, един столичен федерален окръг- Колумбия. Столица гр Вашингтон-над 1 млн. д..Има много големи градове/Ню Йорк, Бостън, Чикаго ,Питс- бърг, Сан Франсиско, ЛосАнджелис и др.,много от които са се слели и са образувани мегаполиси-Босваш, Чипитс, СанСан.

Най силно развита страна в света-20% от световна та промишлена продук ция. Добива местни су ровини, но и внася много суровини.Силно развити са производ ството на електроенергия- ¼ от световното производ ство -има много ТЕЦ, АЕЦ, ВЕЦ, също металургията, нефтопреработката, про изводства на минерални торове, пластмаси, изку ствени влакна, автомо били.Тук е световния център на автомобило- строене- град Детройт, самолети и ракети –в гр Сиатъл е най големият завод за самолети в света „Боинг”,още се произвеж дат кораби, електротехни ка, компютърна техника,-центрове -Лос Анджелис, Чикаго,Сейнт Луис и др. Развити са и текстилната и хранителната промиш леност-главно в южните щати.

Има много силно развито земеделие.-големи ферми с модерна техника.САЩ са сред световните произ водители на пшеница-в прериите, около големите езера царевица, също соя, а на юг памук, тютюн, овощия, цитруси,лозя-особено в щат Калифор нияСАЩ имат модерни ферми за животни-имат силно развито говедовъд ство,овце, свине, птици и са световни производите ли н а месо.


Транспортът е много модерен-всички видове транспорт са развити- главно шосеен, бързи влакове, морски, речен по река Мисисипи-голя мо речно пристанище е гр Сейнт Луис.морски пристанища са Ню Йорк, Филаделфия,НюОрлиънс,

Сан Франсиско.В САЩ има много нефто и газо проводи

Туризмът е много раз вит- особено във Фло рида, Калифорния, Хавайските острови

Канада

Географско положение, площ, природни условия

Население и държавно устройство

Стопанство

Заема северната част на континента, включва и Северно американския архипелаг Има площ бли- зо 10 млн кв км и е на вто ро място в света след Ру -сия. Има равнини- пре- рии и планини-Кордиле- рите с най висок връх Лоу гън 6050м,големи реки-Макензи, Фрейзър, много езера-Големите американ ски езера, Голямо робско езе ро,Голямо мече езеро, Уинипег,Атъбаска.Големи запаси на иглостна дърве сина-тук е тайгата. Има лесотундра, тундра ,поляр ни пустини.Много полез -ни изкопаеми- никел и цинк-2/3 от световните запаси, олово и уран -40% от световните запаси, же лязна, медна руда злато-1/3 от световните запаси. Има и нефт, земен газ, въглища.


Брой 33 млн души- нара- ства има приток на емиг- ран ти .Населе ние то е от потомци на преселници от Европа- англичани, французи, има и българи в големите градове. Мест ното население е малко- индианци, ескимоси. Официални езици-англий ски, френски. Религия-християнство.Канада е федеративна страна- по- деля се на 10 автономни провинции и 2 автоном- ни територии.Тя е част от Британската общност на нациите и се оглавява от кралицата на Великобри- тания.Столица гр. Отава- 1млн д .Най-големи градо ве са Торонто- 6 млн д. и Монреал- 4 млн д. още гр. Ванкувър- голямо пристанище

Една от 10 най развити стра ни в света с пазарно стопан ство.добива руди, дървесина, въглища Много са развити-добив на електроенергия, про изводство на автомобили /в провинции Онтарио, Ванкувър,/ самолети Мон реал, Торонто кора би, локомотиви вагони, елек троника, химическа пр мишленост- торове, пла стмаси, изкуствени влак на,дърводобив, дърво -преработка, хартия мебе ли.Много модерно земе делие-има големи ферми и я наричат „фабрика за брашно и месо”-отглежда много пшеница ,ечемик, царе вица, говеда птици, овце, свине на север еле новъдство и някои диви животни,още лен, карто фи, зеленчуци плодове. Много развит рибо-

лов.

Има много добре развит транспорт –главно желе зопътен Тук е една от най дългите авгомагистрали в света- от Ванкувър до до Халифаскс –свързва Тихия и Атлантическия океан.Има речен и мор- ски флот. Нефто и газо проводи Изнася промиш лени стоки, руди, дърве сина, внася някои храни и суровини. Туризмът –развит в Кордилерите Монреал ,Торонто

СЕВЕРЕН ЛЕДОВИТ ОКЕАН/ОЩЕ СЕ НАРИЧА Арктичен океан/

1.Географскоположение , площ-около Северната полярна окръжност,граничи със Северна Америка, Европа, Азия.Свързан е с Атлантически океан чрез Норвежко море,а с Тихия океан чрез Беринговия проток.Има площ около 15 млн кв км. Проучван е от мореплаватели-С. Дежньов,В. Беринг, Фритьоф Нансен ,Робърт Пири / който е покорил пръв Северния полюс/Към този океан се отнасят морета та- Норвежко, Гренландско ,Баренцево,Карско.Големи острови са Гренландия, Шпицеберген, Нова земя и др.

2. Подводен релеф-заравнено дъно-има подводни плата, хребени и някои котлови ни. Най големи котловини са Нансеновата и Канадската, до о-в Шпицеберген е най голямата дълбочина 5527 м.

3.Климат- суров ,арктичен, полярен само по крайбремията- по мекГоляма част от океана –постоянно заледена-айсберги По топло лято/до 7 градуса/ в Норвежко море- поради топлото течетние Гълфстрийм- Малка соленост .Важни течения – през Беринговия проток Трансарктично –към о.Гренландия и обратно на него- към бреговете на Европа и Азия.

4. Организмов свят-много риби, китове моржове, бели мечки, тюлени, полярни птици, чайки, кайри, гмурци

5.Природни ресурси- за риболов добив на нефт газ/устието на р Макензи/През лятото по бреговете на Канада ,Европа и Азия има ледоразбивачи-оживен северен морски път. Забрана за улов на китове тюлени и моржове.Страни в Северна Америка facebook image
Публикувано от: Минка Гочева

Раднево 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.