Забравена парола?
Начало на реферати

Стоката-обект на стоковата политика


Стоката-обект на стоковата политика


1. определение на стоката

Стоката не се дефинира по начина,по който това прави статистиката. Често пъти понятията стока и продукт се използват еднозначно. Продуктът като елемент на маркетинговия микс е по-широко понятие от стоката и е резултат от икономическата дейност на човека,т.е. той е елемент на националния продукт. Следователно, за да се даде точно определение на понятието продукт,трябва да се дефинира икономическата система. В резултат от функционирането на икономическата система се създават икономически блага,продукти,задоволяващи човешки потребности,които взети в своята съвкупност образуват националния продукт. Продуктите се делят на стоки и нестоки.


РАЗЛИЧНИ ГРУПИ ПРОДУКТИ,КАТО ЧАСТ ОТ МАРКЕТИНГОВИЯ МИКС


Материални ик.блага

Нематериални ик.блага

стоки

1. материални пр-кти-стоки

3.стоки -услуги

нестоки

2.матер.пр-кти-нестоки

4.услуги,които не са стоки


Стоките са материални или нематериални икономически блага,които задоволяват човешките потребности ;предназначени са за пазара и се продават по цени,покриващи напълно разходите,направени за факторите на производство. Тъй като стоките са предназначени да задоволяват човешките потребности, разгърнатата характеристика на стоката като обект на стоковата политика изисква дефиниране на понятието потребност. Потребността е състояние на неудовлетвореност,която изпитва човек и от която се стреми да се освободи. Съществуването на потребности предполага и наличието на средства за тяхното задоволяване. Средствата,задоволяващи човешките потребности, се наричат блага. Те могат да бъдат материални вещи или услуги. Стоките винаги са икономически блага, но не всяко икономическо благо е стока. Пазарът ,от гледна точка на маркетинга, е съвкупност от реални и потенциални потребители на дадена стока или съществуващото търсене на стоката. Под пазар на продавача се разбира ситуация, при която предлагането е по-малко от търсенето и следователно продавачът има по-гляма власт. Под пазар на купувача се рабира ситуациия, при която предлагането превишава търсенето.


2. трите равнища на стоката

Известни са три равнища на стоката. Основополагащо е първото равнище: стока по замисъл. На него се дава отговор на въпроса какво всъщност се купува. На второто равнище стока в реално изпълнение-стоковото ядро се облича в определени физически характеристики, като качество,дизайн,стил,опаковка,търговска марка.

Третото равнище е стока с подкрепление или т.нар. разширен продукт. В него се включват характеристики,които не са задължителни за самата стока, но са нейни физични атрибути. Това са допълнителни услуги, свързани с доставката и експлоатацията, чрез които на клиента се предоставят допълнителни награди.


3. видове стоки и специфични задачи на маркетинга


1)видове стоки в зависимост от тяхното търсене.

Стоката-обект на стоковата политика facebook image
Публикувано от: Edi Yavorov Atanasov

Подобни материали


Банков маркетинг Маркетинг

Банков маркетинг 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.