Начало на реферати

Стил на програмата. (Упражнение с допълнения)


1.Стил на програмата. (Упражнение с допълнения)

1.1.Подравняване

За да бъде програмата прегледна и удобна за коригиране, тя трябва да се записва в такъв вид, че елементите, съставящи една логическа единица, в текста също да изглеждат като отделна група. Това може да се постигне чрез вмъкването на празни редове.

Операторите, заключени във фигурни скоби { и } е удачно да бъдат подравнени и отстоящи два-три интервала по-навътре от съответните фигурни скоби. Самите фигурни скоби е добре да се пишат в отделни редове като всяка затваряща е точно под съответната й отваряща скоба.

1.2.Коментар

Прието е към основните части на програмата да се добавя поясняващ текст. Такива бележки се наричат коментари. В С++ коментар може да се вмъкне по два начина:

  1. Чрез двойката символи // (между тях няма интервал).

Поставят се в реда, който съдържа коментар, непосредствено преди коментара.

Пример:

distance = speed * time // Пресмята разстояние

  1. Коментарът се огражда със символите /* и */.

Пример:

distance = speed * time

/* Пресмята разстоянието (в km), което ще се измине

със скорост speed km/h

за time часа */

1.3.Именувани константи

При използването на константи в програмата, е удачно да им се присвоят имена, илюстриращи предназначението на съответната константа. Това е особено важно, когато константи с еднакви стойности се използват за различни цели.

Именуването на константи се осъществява с помощта на модификатора const.

Пример:

const int MAX_TRIES = 3;

const int BRANCH_COUNT = 2;

const double PI = 3.14159;

Деклариране на константа

Синтаксис:

const Тип_на_константа Име_на_константа = Константа;


Следващия пример илюстрира използването на коментар и именувани константи.

//Име на файла: health.cpp

//Автор: Вашето име

//e-mail: Вие@Вашия_компютър.хх.хх

Стил на програмата. (Упражнение с допълнения) facebook image
Публикувано от: Олга Христова

Увод във функционалното програмиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.