Забравена парола?
Начало на реферати

СОЦИАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ ОСНОВИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ПРЕДУЧИЛИЩНО ВЪЗПИТАНИЕ
1въпрос

СОЦИАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ ОСНОВИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ПРЕДУЧИЛИЩНО ВЪЗПИТАНИЕ

Историята на човечеството показва, че човекът се отличава от останалата жива природа със социалния начин на живот и с произтичащите от това особености- мислене, труд, култура. Неговата човешка същност се заражда, развива и проявява едновременно с появата на социума.Според Е.Дюркем социализацията е процес на превръщането на биологическото същество в човек по пътя на интериоризирането от индивида на социалния опит, културата, нормите и ценностите на обществото.Същевременно социализацията е процес на адаптация на човека към социалната среда.Обобщено казано, социализацията се извършва в социална среда, която е създадена и се е развивала от своя обект-човека.Социализацията може да се характеризира с няколко обобщени измерения: 1. Социализацията се извършва в цялостния живот на личността под два основни типа въздействие: А/ Нецеленасочените, при които средата оказва влияние върху човека, респективно върху детето, в ежедневието му чрез нравствените и правни норми на обществото, чрез трудовата дейност, свободното общуване, литературата, медиите. Б/ Социално организираните – могат да се формулират като възпитание, осъществявано предимно в училищна среда.При социализацията обаче личността възприема само онези влияния, които я мотивират.

2. Социализацията е процес на адаптация към социалната среда, извършван чрез контактно общуване между отделните индивиди, между по-малки и по-големи общности, чрез духовните материално-битови ценности на обществото.

Социалните отношения се включват във възпитанието най-малко на три равнища:1. Отнася се до свеждането, трансформирането на социалните идеи в съответни цели, задачи и възпитателно съдържание.2. Извършва се интериоризация на това съдържание и персонификация. 3. Включва технологиите, с които си служи възпитателят, за да осъществи процеса на социализацията.

Детската градина в съвременните условия трябва да бъде дом за детето с неговите потребности, интереси, проблеми, успехи и постижения, място, където да може да се развива пълноценно, подпомогнато от специално подготвени хора- педагози. От своя страна педагозите, работещи в това първо образователно звено, е необходимо да приемат днешните приоритети, да положат усилия да променят своя стил на работа, да разгърнат творческата си същност. Не може да се робува на досегашната практика, че институтите за квалификация или университетите ще поемат грижата за подпомагане на този процес поради факта, че държавата не финансира в достатъчна степен квалификацията на учителите. Всичко на този етап все още е в ръцете на педагогическите колективи – те самите да станат инициатори на подобни форми. Директорите на детските градини се налага да овладеят съвременния мениджмънт и да търсят варианти за дофинансиране на квалификационните форми. По този начин ще се стимулират качествените промени и успехът на предучилищното заведение ще бъде гарантиран. разбира се, това не е по силите на всеки, а само на ръководители, които не само изпълняват административните си ангажименти, а са и с новаторски дух. Пример за нетрадиционна форма - работи се в две насоки: - Вътрешно-методическа квалификация/ семинари, тренинги, практикуми/

- Съвременни/ отворени/ форми на квалификация / конференции, лектории с преподаватели от университети, програма КРЕДО – ФАР, защита на професионално-квалификационни степени/. Вътрешно-методическата квалификация се е наложила като рутинна дейност и търпи обновление по отношение на тематиката и методите на реализация. Факт е, че тя в повечето детски заведения се провежда формално, без да довежда до съществени качествени промени в практическата и методическата работа с децата. Това до известна степен може да се преодолее, ако се прояви инициативност и творческо търсене при определяне на тематиката, формите, методите и мястото на провеждане. Квалификацията на педагогическия екип би била по-ефективна, ако излезе извън рамките на детската градина, разбирано в пряк и преносен смисъл. Вярно е, че в основата на цялата ни образователна система стои детето, но не бива да забравяме, че успехите на всяко дете са резултат и от труда на много учители, а този труд заслужава уважение. С особен статут в това отношение са учителите в детските градини – най-творческата част от педагогическата гилдия. Равносметката от резултатите на конференциите през изминалите години е: 1. Търсене на алтернативни, нетрадиционни форми на работа с децата.

СОЦИАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ ОСНОВИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ПРЕДУЧИЛИЩНО ВЪЗПИТАНИЕ facebook image
Публикувано от: Полина Борисова

Профил на социалната роля учителя 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.