Забравена парола?
Начало на реферати

Социални услуги,предоставени от Домашен социален патронаж


Домашен социален патронаж възниква през 60-те години на 20 век.Днес той е специализирано звено на общината за осигуряване на социална защита на гражданите чрез предоставяне на комплекс от социални услуги,в зависимост от нуждите на потребителите.Право на социални услуги от Домашен социален патронаж имат :

-лица над 60 годишна възраст ;

-инвалиди с над 71% нетрудоспособност(1 или 2 група) ;

-деца инвалиди ;

Месечната такса,която се заплаща за ползването на услугите на Домашния патронаж варира в зависимост от ползвания пакет услуги и се заплащат по Закона за местните данъци и такси .

Работа по случай разглеждане на молба за предоставяне на услугите доставяне на храна в дома, почистване на жилищното помещение,обитавано от обслужвания и помощ в поддържането на социални контакти .

Молба-декларация за ползване на домашен патронаж се подава в службите за социален патронаж по местоживеене .В конкретния случай ,който ще бъде разгледан лицето е потърсило помощ от съсед ,за да подаде молба до ДСП.Потребителят е 68 годишна вдовица от гр.Велико Търново .

Процедурата започва с приемане на подадените от лицето документи .За това са необходими :

-молба-декларация по образец за ползване на социалната услуга ,съдържаща лични данни на лицето ,както и социалната услуга за която кандидатства ;

-копие от лична карта ;

-медицинска характеристика за общото здравословно състояние на абоната , придружена с имена на личен лекар и тел.за връзка (при необходимост се предоставя и копие от решение на ЛКК ,ТЕЛК ,РЕЛК , НЕЛК ) ;

-нотариален акт за собственост на жилището и квитанция за платен данък сгради (за сверка ) ;

-извлечение за месечния доход на лицето от Районно управление Социално осигуряване отдел Пенсии ;

Първо се проверява дали са налице всички необходими документи и дали датите на издаване на другите документи са от месеца на подаването на молбата.След това социалния работник в 7-дневен срок от подаване на молбата извършва социална анкета в дома на лицето по зададения адрес.При провеждане на анкетата се установяват битовите условия при които живее лицето,здравословното му състояние,финансовата му стабилност,социално положение и взаимоотношения с близки роднини и познати .След социалната анкета, социалния работник изготвя Доклад-предложение, даващ оценка за нуждите на лицето .Доклада съдържа цялата

Социални услуги,предоставени от Домашен социален патронаж facebook image
Публикувано от: Станка Русева

Подобни материалиСоциални услуги,предоставени от Домашен социален патронаж 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.