Забравена парола?
Начало на реферати

Словесни игри и упражнения при деца с логопедични нужди в предучилищна възраст


(субституции), пропуски (елезии), изопачаване на говорните звукове. Грешките в артикулацията са системни и устойчиви, а замените на звуковете са пълни и постоянни.

Названията, с които се отбелязва нарушената артикулация произтичат от гръцки език. Всеки звук се назовава с гръцкото му наименование с представките а- (за липса на дадения звук), пара- (при замяна) и дис- (при изопачаване).

Нарушената артикулация по групи звукове се бележи по следния начин:

1. При нарушение на всички гласни звукове - вокализъм.

2. При нарушение на произношението на съскащите (с, з, ц, дз) и шушкащите (ш, ж, ч, дж) звукове - сигматизъм (sigmatismus). Най-честите форми на диссигматизъм са: интрадентален, дентален, латерален, лабиален, лабиодентален и палатален.

3. При нарушена артикулация на звуковете к и г - капацизъм (capacismus) и гамацизъм (gammacismus).

4. При нарушена артикулация на звуковете т и д - тетизъм и делтизъм.

5. При нарушена артикулация на звуковете ф и в - фитизъм и витизъм.

6. При нарушена артикулация на звук х - хитизъм.

7. При нарушена артикулация на звук й - йотизъм.

8. При нарушена артикулация на звук р - ротацизъм (rhotacismus). Най-често срещаните видове ротацизъм са: веларен, увуларен, лабиален, лабиодентален и интердентален.

9. При нарушена артикулация на звук л - ламбдацизъм (lambdacismus). Най-често срещаните видове ламбдацизъм са: билабиална артикулация, смекчаване на звук л и интердентално.

10. При нарушена артикулация на звуковете п и б - пюизъм и бетизъм.

11. При нарушена артикулация на звуковете м и н - мюизъм и нитизъм.

Практически най-разпространени при българските деца са: сигматизъм, ротацизъм и ламбдацизъм т.к. са свързани с онтогенетично късните и артукулационно сложните звукове. Полиморфната форма на артикулационните нарушения се изразява в различни комбинации от замени и изопачавания на съскащите и шушкавите съгласни, а мономорфната се изразява в замени, пропуски, изопачавания на сонорните съгласни р и л.

Словесни игри и упражнения при деца с  логопедични нужди в предучилищна възраст facebook image
Публикувано от: Велико Георгиев

Are poor people poor or just lazy? 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.