Забравена парола?
Начало на реферати

Славяни и прабългари - бит, култура, религия и разселване


на латински език, в "История на Армиения" на Моисей Хоренски и в арменска география с наименование "Атхарацуиц". Прабългарските нападения на Балканския полуостров са описани от Менандър Протектор, Прокопий Кесарийски и Теофилакт Симоката. За тяхната история през VI и VII век сведения дават патриарх Никифор и Теофан Изповедник. На базата на събраната информация в българската историография е създадена литература, чийто автори са: Александър Бурмов, Александър Халиков, Васил Гюзелев, Васил Златарски, Веселин Бешевлиев, Димитър Ангелов, Иван Венедиков, Иван Дуйчев, Иван Шишманов, Петър Мутафчиев, Петър Петров, Страшимир Лишев и Стефан Младенов. В последните няколко години върху историческото развитие на прабългарите работят Йордан Вълчев и Петър Добрев, които повдигат нови въпроси. Източник за историята на прабългарите са останките от градища и съкровищата им от Вознесенка, Глодоси, Малая Перешчепина и Нодь Сент Миклош.

Първите сведения за произхода на славяните са от Х век. Съвременната наука установява, че те спадат към индоевропейската езикова и етническа общност, която започва да се разпада през четвъртото хилядолетие преди Новата ера, а славянската етническа общност се оформя в първото хилядолетие. За прародина на славяните се смята Европа. Средновековните летописци считат, че най-древната тяхна територия са земите по долното течение на река Дунав. Археологически и лингвистични проучвания установяват, че протославянската /балтославянската/ общност населява област, чиито граници са: на север - Балтийско море, на запад - река Висла, на изток - река Днепър и река Крипят, на юг - Карпатите и степите на север от Черно море. В началото на Новата ера започват придвижвания на племена и народи. В резултат на Великото преселение на народите през век част от славяните напускат първоначалните си територии. Оформят се три племенни групи славяни - западна, наречена "венеди" или "венети", източна - "анти" и южна под името "славини". За наименованията на славяните сведения дават римските автори Плиний Стари, Тацит и Клавдий Птоломей. Те назовават славяните "венеди", като Плиний Стари в своята "Естествена история" отбелязва ,че "венедите" обитават земите на изток от германците до река Висла, Тацит пише, че източни съседи на венедите са сърматските племена, а Клавдий Птоломей изказва мнението, че населяват крайбрежието на Балтийско море и поради това то се нарича "Венедски залив". В движението си на запад славяните преминават река Висла, река Одер и се насочват към река Елба. Под тяхно влияние германските племена също започват да се разселват. Доказателство, че славяните обитават тези територии е наименованието "полабски славяни", което произтича от славянското име на река Елба - Лаба. От западните славяни по-късно се формира народността на поляци, чехи, словаци, моравци, словени и хървати. В своето придвижване на изток славяните достигат до извора на рекаВолга и поречията на Москва река и река Ока. По-късно от този клон се образува народността на руси, беларуси и украинци. В историческата литература те са известни под името "анти". Най-сложен е въпросът с преселението на славяните на юг. То се осъществява на два етапа. През V - V век те се преселват в земите на север от река Дунав в Дакия и Панония. Заселването на славяните е съпътствано от нашествията на народи, идващи от Средна Азия, известни като тюрки. През този период се осъществява разселване на хуните. Те увличат след себе си племена и народи, между които са славяните. Хуните създават своя държавна организация в Панония с предводител Атила, наричан от византийците "бич божий". В хунската държава като подчинен елемент участват славяните. След смъртта на Атила през 453 година хунският хаганат се разпада.

Славяни и прабългари - бит, култура, религия и разселване facebook image
Публикувано от: Паскал Господинов

Раднево 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.