Забравена парола?
Начало на реферати

СКОРОСТ НА ХИМИЧНИТЕ РЕАКЦИИ


скоростта на химичните реакции се съди по изменението на концентрацията на някое от веществата (с), участващи в процеса, за единица време (t). Затова скоростта на химичните реакции най-общо се записва с израза:

и има измерение mol/l.s.


Скоростта на дадена химична реакция се измерва с изменението на концентрация (с) на кое да е от участващите в нея вещества за единица време.


Това е средната скорост на химична реакция за даден интервал от време.

С

още

коростта на химичните процеси е винаги положителна величина. Затова в горния израз се поставя знака .

още


Когато скоростта на реакцията се определя чрез изменението на концентрацията на едно от реагиращите вещества, която непрекъснато намалява с времето, изменението й има отрицателна стойност. За да се запази положителната стойност на скоростта в израза се използва знакът . Когато скоростта се измерва чрез изменението на концентрацията на един от продуктите на реакцията, се използва знакът +.


Например скоростта на химичния процес:

може да се изрази по следните начини:


; ;


Тези скорости числено не са равни. Броят на моловете на веществата е различен, затова и изменението на концентрациите е различно. Да обясним това:

Н

още

ека да разгледаме взаимодействието между молекули на газообразни вещества. Молекулите на газовете имат различна енергия и различна скорост на движение. При дадена температура броят на молекулите с много ниска и с много висока енергия е малък. Най-голям е броят на тези със средна кинетична енергия. В химично взаимодействие не встъпват всички молекули, а само онези, които притежават определен минимум енергия. Тези молекули се наричат активни молекули. Тяхната енергия е достатъчна ударите помежду им да са толкова силни, че да се разхлабят химичните връзки между атомите в тях и да започне създаването на нови химични връзки.

още


Това състояние на системата, при което старите химични връзки не са напълно разкъсани, а новите не са напълно образувани се нарича междинно (активно) или активен комплекс (състояние М). То е най-богато на енергия и поради това е нестабилно. Активният комплекс самоволно се разпада до крайните продукти на реакцията или отново до изходните вещества с отделяне на енергия.

Междинното състояние за системата Н2/I2/НI може да се представи със следната реакционна схема:Това отговаря на т. 3 от фиг. 3.


Frame7 неМинималната енергия на молекулите над средната за системата, която е достатъчна за достигане на междинното състояние се нарича активираща енергия (Еа Фиг. 3). Тя се измерва с разликата между енергиите на междинното (3) и изходното състояние на системата (1). А разликата между изходното и крайното състояние (2) е топлинният ефект на реакцията (Q). За обратната реакция активиращата енергия е Еа/. Топлинните ефекти на правата и на обратната реакция имат еднаква числена стойност, но са с противоположни знаци.

Активиращата енергия е характерна величина за всеки процес. Тя зависи от природата на веществата, защото е свързана със здравината на химичните връзки. Ако Еа е много висока, само единични молекули могат да преодолеят тази енергетична бариера и процесът практически не протича.Фактори, които оказват влияние върху скоростта на химичните реакции

  • Природата на веществата

От трите опита, които разгледахме в началото се вижда, че скоростта на химичните реакции се определя преди всичко от природата на веществата, участващи в тях.


  • Влияние на концентрацията на реагиращите вещества

Опит: В две чаши се поставят почти еднакви по големина цинкови зърна и се заливат: в първата чаша с 10 cm3 5 % H2SO4, а във втората с 10 cm3 10% H2SO4. И в двете чаши се наблюдава отделяне на водород, поради протичане на процеса:В чашата с по-голямата концентрация на H2SO4 водородът се отделя по-буйно (фиг. 4). Това показва, че в нея реакцията протича с по-голяма скорост, отколкото в другата чаша.

Frame8

СКОРОСТ НА ХИМИЧНИТЕ РЕАКЦИИ facebook image
Публикувано от: Диян Тодоров

Подобни материалиСКОРОСТ НА ХИМИЧНИТЕ РЕАКЦИИ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.