Начало на реферати

Системи за информация в мениджмънта


Въведение

Успехът с който ще се изпълняват дейностите при реализация на избраната

стратегия зависи, до голяма степен от начина, по който хората в и около бизенес организацията ще се управляват и ръководят.

Стратегическа промяна, която настъпва при реализация на избраната стратегия, обхваща значителен период от време. По време на този период бизнес процесите в БО протичат по различен начин. Това е допълнителен източник на несигурност, която влияе върху груповата динамика на в БО, тъй като различни сътрудници и групи вътре в БО се стремят да се справят с последствията от промяната. Тези групи търсят начини да намерят несигурността като използват само такива методи и системи за организация, само онези програми и елементи на организационната култура, които са им добре познати. Такова поведение обаче, прави мениджмънта на промяната твърде проблематичен.

Решаването на проблемите при извършване на стратегическа проямана на се основава най вече на въвеждането на нови, по- ефективни управленски сиситеми, които да гарантират : че поставените на всеки сътрудник задачи са му напълно ясни; да осигуряват наблюдение на изпълнението на поставените задачи; да информират, доколко сътрудниците и различните групи са в състояние да съдействат за извършване на промяната; да осигуряват механизми за възнаграждаване на усилия на сътрудниците да осъществят програмата.

За да се реализира избраната стратегия успешно, е важно да се осигурят системи или механизми които да гарантират, че сътрудниците на бизнес организацията ще следват стратегическите планове и включените в тях дейности и процедури. Тези сиситеми и механизми могат да се групират в четири основни групи

1. Информационни управленски системи;

2. Регулационни управленки системи;

3. Управленски системи за формиране на нова организационна култура;

4. Управленски системи за формиране на нови управленски политики;


Информационните управленски системи служат за следване на бизнес процесите в БО. Те боравят предимно с количествена информация. Спомагат за стабилизиването на бъдещата дейност на БО и за постигане на поставените цели.

Регулационните управленски системи служат за управление и адаптиране на поведението на сътрудниците към новите цели и на реализираната стратегия. Те включват група от механизми, методи и процедури за : насърчаване на индивидуалността; квалифициране и усъвършенстване на сътрудниците ; за преодоляване на съпротивата срещу промяната и т.н.

Управленски системи за формиране на нова организационна култура подпомагат успешното насаждане на подходяща съвременна организационна структура, която съответства на целите на целите на избраната стратегия . Тези системи включват различни механизми и процедури за разчупване на схващанията на старата организационна култура от класически тип, за нарушаване на установеното в БО статуктво и т.н. за преодоляване на несигурността и съпротивата срещу новата съвременна организационна култура;за запознаване на сътрудниците с новата организационна култура и убеждаване в достойнствата и; за запознаване на сътрудниците с нуждата от нови организационни елементи на организационната култура(символи и ритуали).

Управленската сиситема за формиране на нови управленки политики подпомагат разработването на различни технически планове, програми и управленски политики, във връзка с реализацията на избраната стратегия. Тези системи сключват

Системи за информация в мениджмънта facebook image
Публикувано от: Юлия Стоянова

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.