Забравена парола?
Начало на реферати

Системи и форми на заплащане на труда


 • да привлече най-добрите работници и служители, които са му необходими за постигане на целите на организацията;

 • да задържи онези работници и слувители, които отговарят на изискванията на длъжността или на работното и добросъвестно изпълняват своите задължения;

 • да мотивира пресонала на организацията за достигане на планираните финансово-икономически резултати.

Принципи на организация на работната заплата. В стопанската практика са се утвърдили няколко основни принципа, които следва да се спазват при организирането на работната заплата и определянето на нейното равнище:

 1. Заплащане според количеството и качеството на вложения труд.

 2. Диференциране в зависимост от квалификацията на работника, сложността и отговорността на изпълняваната работа, производствено-техническите условия и личностните качества на кадрите.

 3. Темп на нарастване на производителността на труда, изпреварващ темпа на нарастване на средната работна заплата.

 4. Гъвкавост и динамичност на работната заплата спрямо промените в пазарните условия.

 5. Ясна и разбираема система за договаряне и за образуване на работната заплата.

Системи за определяне размера на работната заплата. За определяне на размера на РЗ се прилагат различни системи, които са единство на принципи, правила, критерии, показатели, нормативи(стандарти), изисквания и процедури за определяне на положения труд или на резултатите от труда и на съотвтстващата им заплата.

Системите за определяне на работната заплата, които се предвиждат от Кодекса на труда, са две:

 • Според отработеното време;

 • Според изработеното [чл.247, ал.1].

Разнообразието в системите за определяне на работната заплата зависи от целите, които желаят да постигнат отделните организации, от спецификата на производствените и на трудовите процеси и от политиката на организацията в областта на човешките ресурси.

Системата за определяне на работната заплата според отработеното време се нарича повременна система. При нея РЗ на работника или на служителя се определя в зависимост от продължителността на работното време, от количеството на отработените часове или дни и от определените за съответната работа, функция или длъжност часове или дневна основа за заплата.

Повременната система се използва, когато:

 • Отчитането на индивидуалните разходи на труд е затруднено;

 • Установяването на норма на време или на норма на изработка е целесъобразно;

 • Работещият не може да влияе върху произведеното количество;

 • Произведеното количество остава постоянно;

 • Се налага трудовият процес да бъде прекъсван.

Недостатъците на тази система са, че не мотивира работниците и служителите да подобряват своята работа и да постигат по-голяма ефектновност на труда.

Когато работната заплата се определя според изработеното, казваме, че се прилага сделната система. В този случай заплатата на работника или на служителя се поставя в зависимост от размера на основната заплата за съответната работа, функция или длъжност, от количеството на произведената продукция или от обема на извършената работа. Тази връзка се определя чрез следната разценка РЗ за единица продукция или за определен обем работа:

В зависимост от това дали се работи индивидуално или екипно, сделната система се определяне на РЗ има две основни разновидности:

Системи и форми на заплащане на труда facebook image
Публикувано от: Станко Иванов

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.