Начало на реферати

Широколистни и смесени гори на умерените ширини


откриване на центровете на възникване и на разпространение на растителните таксони и изучаване на развитието на ареалите, изследване на закономерностите при формиране на растителните съобщества под влияние на географския фактор и дейността на човека,

прогнозиране на хода на измененията в естественото разпределение на растителните съобщества и таксони с цел тяхната защита,

райониране на сушата и водните пространства и преценка на възможностите за използване и съхраняване на техните ресурси.

Различните видове растения не растат изолирано в природата, а в съчетание с други видове с които образуват едно съобщество – растително съобщество. Растителното съобщество възнеква на еднороден участък от земната повърхност и представлява определено съчетание на отделни видове форми, които са преспособени към определени климатични условия. Растенията които влезат в растителното съобщество, се намират в тясно взаимодействие както помежду си, така и с условията на околната среда.

Съвкупността от всички растителни видове, се намират на повърхността на земята, образуват нейната растително покривка. Под влияние на климата почвата и релефа на земната повърхност са се обособили различни видове растителна покривка.

Биомите или природни зони са големи съобщества от организми и средата на обитанието им, обхващащи определена географска област с характерен ландшафт и климаксна растителност1, обусловени от зонален климат 2 .По същество биомите са големи екосистеми.

Природната зона на широколистните гори е разположена в умерения климатичен пояс.

Широколистни и смесени гори на умерените ширини facebook image
Публикувано от: Марин Стоянов

Раднево 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.