Начало на реферати

Сградостроителство


4. ЗИДАНИ СТЕНИ

Тези стени се изпълняват от зидария, т. е. от масивни, наречени „зидарийни" тела, подредени по определен начин и свързани със строителен разтвор. В зависимост от вида на зидарийните тела се различават:

— стени от керамика (тухли, блокове);

— стени от естествен камък;

— стени от други материали (бетон, гипс, непечена глина, стъкло).

Зиданите стени са характерни за моно­литното строителство, но се прилагат и при сглобяеми сгради. Основни предимства на зидарията са: малка стойност, възможно­сти за изпълняване на разнообразни кон­фигурации на стените, използуване на мест­ни и недефицитни суровини. Недостатъците се изразяват главно в трудопоглъщаемост

и малка скорост на зидането, значителен обем мокри процеси, голямо тегло.

СТЕНИ ОТ КЕРАМИЧНИ ТЕЛА

Те все още представляват процент от съвременните стени независимо от широкото разпространени тажните и на изливните стени. Особено подходящо е прилагането им при ма и средноетажни сгради с носеи Зидарията от керамични тела И1 добри строително-физически и ст технически качества, които непре* усъвършенствуват в две посоки: с теглото на стената и уедряване рийните тела. Първата насока во, маляване ма теглото на сградат; и на размерите на носещите ко! в частност, а втората ~- до съкра! материали, труд и време при изгр на стените.

Стените от керамика (фиг. 12 пълня!.-ат от тухли и от блокове, разтовор. Най-употребяваните ту; имат следните размери: дължш широчина 12 ст и височина б, нар. нормален формат). Блоков ставляват уедрени тухли, които ват обема на нормалната тухла пъти. У нас се прилагат:

— двоен блок („двойка") с 25X25X12 или 25X12X14 ст.

— четворен блок („четворка") ри 25X25X12 или 25X25X14 ст.

Стените с дебелина до 12 ст неносещи, а останалите могат да б щи или неносещи.

Тухлите се свързват в зидария с варов или варо-циментен пясъчен разтвор (по-рядко с циментен). Освен по размер тухлите се различават по структура. Употребяват се следните ви­дове тухли:

— Плътни тухли с нормален размер и ма­са около 3,5 к&. Подходящи са за изпълне­ние на вътрешни носещи зидове, тъй като имат голяма якост и с теглото си осигуря­ват добра звукоизолация. Особено добре изпечените тухли с много голяма якост се наричат клинкери.

— Решетъчни тухли с нормален размер и с шахматно разположени дупки по висо­чина. Масата на една тухла е Зк&, Подхо­дящи са за външни стени, тъй като въздуш­ните канали им придават по-добри топло­изолационни качества от тези на плътните тухли, но могат да се използуват и за вся­какви носещи стени поради значителната им якост.

— Кухи тухли с различни размери и със сравнително големи кухини, разположени надлъжно. Имат маса от 2 до 2,5 к§, която зависи от степента на кухинност (до 50%). Тези тухли се използуват предимно за нено-сещи стени — външни и вътрешни. Във връзка със своето местоположение и функция стените от керамични тела имат определена минимална дебелина, съобра­зена със строително-физическите и отча­сти със статическите изисквания:

— За външни стени с оглед на топлоизо­лацията — 38 ст при плътни и 25 ст при останалите тухли. Ако е носеща, стената

има дебелина съобразно със статив изчисления.

Сградостроителство facebook image
Публикувано от: Станка Димитрова

Машинни елементи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.