Начало на реферати

Семейно и наследствено право


I . Предмет на СП


Семейното право като обективно право е система от норми , уреждащи отношенията от брак , родство и осиновяване .


Понятие за семейство :

 • в широк смисъл – съвкупност от физически лица , свързани с правни връзки на брак , родство или осиновяване – с оглед функциите по чл.4 ;

 • в тесен смисъл – само ако живеят в общо домакинство

 • легални дефиниции : съпрузите и ненавършилите пълнолетни деца (ако не са сключили брак ) - & 1 ЗЖСК , & 1 , т.3 ЗМДТ , &2 ЗОС , &1,т.1 ЗЧРБ, съпрузите , роднините по права линия без ограничение , по съребрена линия – до четвърта степен , и по сватовство – до трета степен - & 1 ЗПСК

 • по смисъла на чл. 14 и 32 от Конституцията и на чл.12 ЕКПЧ – широко понятие : 1) включително и лицата , на които са възложени грижи за дете ( настойници и попечители , близки , приемно семейство ) ; 2 ) фактическото семейство (съпружеско съжителство без брак , фактическо отглеждане на дете без възлагане ) . (Виж и чл.26/2 ЗТранцплОТК )


Правилото на чл.1 СК


Отношенията са определени чрез фактически състав , от който възникват . Законът урежда не само отношенията , но и съответните фактически състави , както и прекратяването им (основания и последици )

 • брак – поражда семейни отношения м/у съпрузите ;

 • родство – конкретна връзка м/у две лица , от които едното произхожда пряко или не от другото (по права линия ) , или имат общ родоначалник ( по съребрена линия)-чл.46. Роднините по съребрена линия могат да бъдат пълнокръвни и непълнокръвни . Последните биват едноутробни (обща майка ) и еднокръвни (с общ баща ) .Определяне степените на родство. Родство по сватовство . Значимост на родствената връзка за семейните отношения и в други правни отрасли .

 • родство по осиновяване – поражда отношения като м/у роднини м/у различен кръг лица, взависимост от вида на осиновяването .

 • настойничество и попечителство – становища по въпроса за мястото на института в семейното право или в общата част на гражданското право .


1.3 Систематично място на СП . Становища :


 • дял на гражданското право (преобладаващо )

 • самостоятелен отрасъл на частното право ( Л.Ненова)

Взаимодействие с другите дялове на гражданското право и други отрасли : административно , наказателно , международно частно , процесуално .


2.Принципи на СП – чл.3

2.1 Закрила на брака и семейството от държавата – чл.14 от К и чл.5 СК


 • държавно регулиране на семейните отношения

 • насърчаване на раждаемостта , поощряване на майчинството , отглеждането и възпитанието на децата – гарантиране на стабилността на брака .

Семейно и наследствено право facebook image
Публикувано от: Веселин Денев

Нормативна уредба в туризма, казус 4 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.