Начало на реферати

Седиментогенен цикъл


СЕДИМЕНТОГЕНЕН ЦИКЪЛ

  • Изветрянето води до образуване на изветрителни кори. Те се състоят от остатъците на изветрелите части от скалите.

  • Изветрителните кори нарастват в дълбочина, а повърхностните им части непрекъснато се отнасят от атмосферните агенти.

  • Най-дебели изветрителни кори има в тропичните и субтропични области (при изравнен релеф, висока температура и висока влажност).

  • При изветрянето в най-горната част на земната повърхност се образуват почвите - смес от изветрялата най горна част на скалите и организмови останки (хумус).

  • Почвата се състои от четири хоризонта

СЕДИМЕНТОГЕНЕЗА

Разрушителната дейност на повърхностно течащите води:

Реките разрушават скалите и образуват речни долини - дълбочинна (дънна) и странична речна ерозия.Образува се алувий.

Временно течащите води (при поройни валежи) отмиват разрушените скални частици по склоновете и размиват (еродират ) особенно рахлите скали. Така се образува делувия и пролувия. Временните потоци оформят ровини, оврази, земни пирамиди.

Разрушителната дейност на подземните води (суфозия):

Механична (същинска суфозия) и

Химична (корозия).

Характерен ефект на разрушителното действие на подземните води е образуването на надземния карст (кари, въртопи, пропасти, понори) и подземния карст (пещери).

Свлачищата представляват свличане на различно големи скални маси вследствие на оводняване на скалите над наклонен глинест (непропусклив) хоризонт.

Разрушителната дейност на леда:

разрушаване на замръзнали изветрели скали или вследствие на ледникова дейност (екзарация).

Разрушителната дейност на морето (абразия)- механично разрушаване на скалите на морския бряг от морските вълни


СЕДИМЕНТОГЕНЕЗА

Реките разрушават скалите и образуват речни долини - дълбочинна (дънна) и странична речна ерозия.Образува се алувий.

Временно Разрушителната дейност на повърхностно течащите води:

течащите води (при поройни валежи) отмиват разрушените скални частици по склоновете и размиват (еродират ) особенно рахлите скали. Така се образува делувия и пролувия. Временните потоци оформят ровини, оврази, земни пирамиди.

Разрушителната дейност на подземните води (суфозия):

Механична (същинска суфозия) и

Химична (корозия).

Характерен ефект на разрушителното действие на подземните води е образуването на надземния карст (кари, въртопи, пропасти, понори) и подземния карст (пещери).

Свлачищата представляват свличане на различно големи скални маси вследствие на оводняване на скалите над наклонен глинест (непропусклив) хоризонт.

Разрушителната дейност на леда:

разрушаване на замръзнали изветрели скали или вследствие на ледникова дейност (екзарация).

Седиментогенен цикъл facebook image
Публикувано от: Райна Апостолова

Увод във функционалното програмиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.