Забравена парола?
Начало на реферати

СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ЕЛЕМЕНТИ


СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ЕЛЕМЕНТИ

В Националния сметкоплан са обособени две групи сметки група 60 Разходи по икономически елементи и 61 Разходи за дейността.

Като предимство на един такъв подход счетоводно да се отчитат разходите за дейностите по иокономически елементи, се изтъква изискването за попълване с данни съответните редове на раздел I Разходи за дейността в Отчета за приходите и разходите на предприятието. Важно значение е и в предприятията по счетоводен път да се създава информация за разходите за дейностите и по икономически елементи. Тя е особено необходима сега в условията на пазарна икономика, когато трябва да се правят икономически разчети за важни показатели: материалоемкост, трудоемкост, фундоемкост, енергоемкост и т.н. общо, по дейности, по структурни звена и по производство на предприятията.

Класификационният признак произход на разходите е използван в Закона за счетоводството чл.23, като те са обособени в следните икономически елементи: материални, външни услуги, амортизации, заплати, и други възнаграждения на персонала, социални надбавки и осигуровки, финансови и други разходи. В Националния сметкоплан е предвидено тези разходи за дейностите да се отчитат счетоводно чрез две групи сметки група 60. Разходи по икономически елементи и група 62 Финансови разходи. Обособяването на финансовите разходи в отделна група сметки и особено на разходите за лихви се обяснява с това, че те не са елемент нито на т.нар.съкратена себестойност, нито на пълната себестойност на продукцията и услугите и на разходите за стоковото обръщение.

В Националния сметкоплан за всеки обособен икономически елемент на розходите за дейностите в предприятията има отделна сметка в група 60 Разходи по икономически елементи. Тези сметки са 601.,602, 603, 604, 605, 609..

Тези сметки по признака структура и предназначение на сметките са операционни, които обаче в процеса на счетоводното отчитане се използват с характера на активни сметки. Те се водят от всички предприятия, без оглед на това каква е формата на собственост държавна, кооперативна, еднолична, колективна и т.н., и на дейността им промишлена, селскостопанска, търговска, банкова, бюджетна, научноизследователска и т.н. и по чисти обороти. В смисъл, че се дебитират и кредитират с една и съща сума на разходите. Ако трябва да се намали тяхната сума, то се прави с червено вместо с обикновено счетоводно записване.

Сметките по група 60 Разходи по икономически елементи се приключват, като набраните по тях разходи се отнасят по предназначение, т.е. за дейностите, за които са направени. На практика то може да стане веднага при извършването им или в края на отчетния период.

Вложените в дейностите: суровини, основни и спомагателни материали, хранителни продукти за производство на кухненска продукция; семена и посадъчен материал; фуражи; торове; препарати и медикаменти; горива и енергия; вода за производствени и други нужди; резервни части за ремонт на материални дълготрайни активи и други се осчетоводяват със статията:

Д-т с/ка 601 К-т с/ка 301, 302, 303, 401, 501, 503

Сметка 601 се дебитира още и с начислен данък върху някои материално-веществени разходи.

Разходите за използвани услуги от външни предприятия и лица се отчитат чрез сметка 602 Разходи за външни услуги. Това са разходите за реклами и обяви; за телеграфо-пощенски услуги; да телексни и телефонни такси; за абонаментни такси; за застраховки; да наеми на помещения; за транспортни услуги на дейностите; за комисионни по износа; за данък сгради и такса смет; за наем на ДМА, взети по наемен експлоатационен договор (НСС 17, т.6); за данък върху разходи на външни услуги, съгласно чл.35, 36 и 48 от Закона за корпоративното подоходно облагане и др. Присъща особеност на повечето от тези разходи е, че те се съпътстват с начислен 20 на сто данък върху добавената стойност обстоятевство, което налага той също да бъде счетоводно отчетен.

Разходите за амортизация на материалните и нематериалните дълготрайни активи се обхващат в момента на начисляването им чрез сметка 603 Разходи за амортизации. Счетоводната статия е:

Д-т с/ка 603 К-т с/ка 241/242

Разходите за начислено трудово възнаграждение по сключени трудови и граждански договори, доплащанията по Кодекса на труда и други нормативни документи се осчетоводяват със статията:

Д-т с/ка 604 К-т с/ка 421

Разходите за социални осигуровки и надбавки имат едноелемента икономическа същност сметка 605 Разходи за социални осигуровки и надбавки.

Тази сметка се използва от счетоводството за отчитане на начислените суми за социално осигуряване, надбавки и помощи на персонала, начислените суми на фонд ПКБ, за здравноосигурителни вноски, вноските за доброволното социално (пенсионно) осигуряване и други законно регламентирани вноски, които са за сметка на предприятието. В Националния сметкоплан е отговорено на това, като към сметка 605 за всеки от разходите е обособена с четирицифрен шифър сметка. Счетоводната статия на този вид разходи е:

Д-т с/ка 605 К-т с/ка 455, 421

Предприятията правят за персонала и други разходи със социална същност: поевтиняване на продавана на персонала храна в столовете, заплащане на карти за почивка, изплащане на суми за лекарства и медицинско обслужване на персонала, издръжка на здравни пунктове, заплащане на наеми, организиране на курсове за квалификация и обмяна на опит и др. Всички те счетоводно се отчитат чрез сметка 605. На тези т.нар. социални разходи е присъща тази особеност Законът за корпоративното подоходно облагане с чл.36, ал.1 регламентира предприятията да ги облагат с еднократен данък, който съгласно чл.48, ал.2 на същия закон е 20 на сто. Възникналите за този еднократен данък разчетни отношения се отчитат чрез пасивната резчетна сметка 459 Други разчети с бюджета и с ведомства. Тази стопанска операция се осчетоводява със статията:

Д-т с/ка 605 К-т с/ка 503,459

Всички разходи, които не са присъщи на нито една от предходните групи сметки, счетоводно се обхващат чрез сметка 609 Други разходи. Такива са разходите: за служебни пътувания и командировки, за изложби и панаири, за стипендии на учащи се, за покриване на несъбираеми и трудносъбираеми вземания от продажби, за обезценка на материалните запаси според изискванията на чл.22 от Закона за счетоводството, преоценка на дълготрайни материални активи, съгласно чл.33 от Закона за счетоводството, от която произтичат намаляване на балансовата им стойност с по-голям размер от създадения преди това за тях преоценъчен резерв, непризнат от данъчна проверка на ползван данъчен кредит за доставка и други.


СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ЕЛЕМЕНТИ facebook image
Публикувано от: Димитър Йорданов

Подобни материалиСЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ЕЛЕМЕНТИ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.