Забравена парола?
Начало на реферати

СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ДЕЙНОСТИ


СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ДЕЙНОСТИ

Ос-новна дейност е тази, която определя функционалното предназначение на предприятието. В НС за счетоводно отчитане на основните дейности е предвидена сметка 611 Разходи за основна дейност. По същество сметка 611 е основна активна сметка. Тя се съдържа в баланса на предприятието, чиято основна дейност е производството на продукция или услуги, където показва незавършеното им производство. В тях това нейно качество нами-ра практическо прилагане по един особен начин по дебита на сметка 611 се набират само основните технологичните разходи, от които се формира себестойността на продукцията или услугите. Що се отнася например до предприятията с търговска дейност, в тях функционалното предназначение на сметка 611 е да се наберат по дебита търговските разходи по обекти, чийто размер в края на отчетния период се прехвърля по дебита на сметка 702 Приходи от продажби на стоки. В предприятията, чиято основна дей-ност е производствена, да се извежда себестойност от основните, техноло-гичните производствени разходи.

СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ПРОМИШЛЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ Про-мишлената дейност счетоводно се отчита като система с два основни ком-понента: отчитане на производствените разходи и калкулиране себестой-ността на продукцията и услугите. Аналитично отчитане на производстве-ните разходи в такива разрези по стопански структурни звена, по видове произвеждана продукция, по статии на калкулацията, а разходите в тях по физически потребителни единици и стойност в пределите в нормите, нормативите, отклоненията и измененията от тях; оперативен контрол вър-ху използването на ресурсите във вид на производствени разходи; устано-вяване и анализиране вида и характера на причините за отклоненията и измененията от нормите и нормативити и др. Калкулирането е определящо по отношение на отчитането на разходите обуславя начина на аналитич-ното им отчитане - изчислителна процедура.

СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ НА ПРОМИШЛЕНА ДЕЙ-НОСТ Разходите за промишлена дейност счетоводно се обхващат по деби-та на сметка 611 Разходи за промишлена дейност. Най-висок йерархичен разрез на счетоводно обхващане на разходите в промишлена дейност е по обособени производствени скруктурни звена: цехове, участъци и др. Втори йерархичен разрез е по поръчки и по процеси, които по същество са два метода, а именно: метод на попоръчково и метод на попроцесно счетовод-но отчитане на основните, технологичните производствени разходи. Най-ниският йерархичен разрез е, като разходите за промишлена дейност се об-хващат по статии на калкулацията, респ. на разходите. Беше казано, че сче-товодно е изведен признакът произход пред признака предназначение на разходите на дейностите. В смисъл, че счетоводно се обхващат най-нап-ред по дебита на сметките от група 60 Разходи по икономически елементи, след което веднага или в края на отчетния период, те се отнасят по деби-та на сметка 611 Разходи за промишлена дейност. Счетоводната статия, която се съставя е: Д-на с/ка 611 К-на с/ка 601/602/603/604/605/609 По дебита на сметка 611 се отнасят и други разходи, каквито са например: из-вършените услуги от спомагателните на промишлените дейности, резерви-раните разходи за бъдещи периоди, дадената безплатна храна, отнасяне на калкулативен брак и др. Счетоводната статия за отчитане на тези разходи е:Д-на с/ка 611 - К-на с/ка 612/613/616/617 Счетоводното прехвърляне на производствени разходи по сметка 611 се прави и когато производствената дейност на предприятието се съпътства от т. нар. полуфабрикати: Двуас-пектната същност на полуфабрикатите по-нататък стои в основата на сче-товодното им отчитане. безполуфабрикатен и полуфабрикатен. Полуфаб-рикатите, когато разходите за тяхното производство се отчитат чрез без-полуфабрикатния вариант на попреработковия метод, остават като неза-вършено производство по дебита на сметка 611, в откритата аналитична сметка на производственото звено, което ще изпълнява следващата прера-ботка, където направените до момента производствени разходи се прех-върлят по статии на калкулацията, срещу кредитиране също на сметка 611.

Трябва да бъдат заприходени по фактическа себестойност. Полуфабрика-тите от собствено производство се отчитат счетоводно: оценяват се по фак-тическа себестойност, която се определя по калкулационните статии за продукцията; документират се със складова разписка; заприходяват се по дебита на сметка 302 Материали, като се съставя статията: Д-на с/ка 302 К-на с/ка 611. За разлика от полуфабрикатите трябва при разходването им задължително да бъдат отчетени по дебита на сметка 601 Разходи за материали. Две са възможностите да бъдат разграничени счетоводно една-квите по вид доставени материали и собствено произведените като полу-фабрикати. Едната е, като за тях се обособят две отделни сметки с четири-цифрен шифър към сметка 302 материали, а другата използване на свобо-ден шифър от група сметки 30, като например сметка 309. Полуфабрикати от собствено производство, за обособено счетоводно отчитане на този специфичен вид материален запас.В промишлените предприятия сметка 611 се кредитира с произведената продукция. Счетоводната статия е: Д-на с/ка 303 С-на с/ка 611. В НС се допуска предприятията да оценяват през отчетния период продукцията по ориентировъчна оценка разчетна, пла-нова, нормативна, планово-нормативна, вместо по фактическа себестой-ност оценяват продукцията по ориентировъчна оценка. Изискването е оба-че тя в края на отчетния период да се коригира до фактическа себестойност. По отношение на сметка 611 Разходи за промишлена дейност трябва да се каже и това, че в края на отчетния период по тази сметка остават като салдо разходите за незавършеното производство. По тази сметка остават като незавършено производство и полуфабрикатите с направените за тяхното производство разходи, когато обработката на изходния материал в продукция продължава и през други стадии /фази/ на технологичния процес и счетоводното им отчитане става чрез така нар. безполуфабрикатен вариат на попреработковия /пофазен/ метод.

СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА БРАКА В ПРОМИШЛЕНИТЕ ДЕЙН-ОСТИ Един от начините за отчитане на брака е да се обособи сметка с че-тирицифрен шифър разходи за брак в производството към сметка 611, а другият е да се използва една от свободните сметки 617 Разходи за брак в производството, която се предпочита. Използването на сметка 617 зависи, дали констатираният брак е поправим, или е непоправим, затова е целе-съобразно към сметка 617 Разходи за брак в производството обособяването с четирицифрен шифър на сметките: 6171 Разходи за поправим брак и 6172 Разходи за непоправим брак. Документирането на поправимия и непопра-вимия брак става с Акт за брак. Непоправимият брак е окончателен, за-това той трябва да се оценява общо и по статии на разходите. Въз основа на акта за брак непоправимият брак следва да бъде осчетоводен със статия : Д-на с/ка 617 К-на с/ка 611. Що се отнася до поправимия брак техно-логично е възможно и икономически е целесъобразно отстраняването на дефектите на промишлената продукция. Счетоводната статия е: Д-на с/ка 617 К-на с/ка 601/602/603/604/605/609.В акта за брак трябва да е казано кой ще поеме направените разходи за поправимия и ще понесе загубите от непоправимия брак производственият персонал, доставчиците за доставени некачествени материали, предприятието. Възможно е обаче от непоправимия брак да бъдат получени изплозваеми отпадъци, които трябва да се заприходят по сметка 302 Материали и да се вземат предвид при определне сумата на брак за покриване. Ако бракът е допуснат по вина на производствения персонал, тогава удържането му от заплатата следва да се отчете чрез сметка 421. Когато вината е на доставчика, предприятието прави рекламации към него, която счетоводно трябва да се отчете чрез сметка 441 Вземания по рекламации. Бракът е калкулативен, когато е за сметка на предприятието обстоятелство, което изисква отнасянето му по дебита на сметка 611 Разходи за основна дейност, в обособена за него статия Разходи за брак. Статията е следната:Д-на с/ка 302/421/441/611 К-на с/ка 617

СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА НЕЗАВЪРШЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО

Незавършеното производство в промишлеността има двуаспекна същност. Едната е технологичната, и тя предполага другата счетоводната. Технологичната същност на незавършеното производство в промишлените дейности се свежда до това, че в края на отчетния период не всички изделия и детайли от дадено производство са преминали през присъщите им технологични операции обстоятелство, което не ги прави готова продукция, а незавършено производство. Другата същност на незвършеното производство счетоводната, е в установяването по счетоводен начин на сумата на направените през отчетния период основни производствени разходи за незавършените изделия и детайли, която счетоводството трябва да вземе предвид, когато в края на отчетния период

СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ДЕЙНОСТИ facebook image
Публикувано от: Пеньо Вълканов

Подобни материалиСЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ДЕЙНОСТИ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.