Забравена парола?
Начало на реферати

СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ДМА


Счетоводно отчитане на ДМА.

ДМА установими, нефинансови ресурси, придобити и притежавани от предприятието които: имат натурално-веществена форма, използват се за производство, продажба, наем или др. цели, очаква се да бъдат използвани през повече от един отчетен период. Начините за придобиване са чрез покупка на нови, на стари ДМА, безвъзмездно получаване, вноски от съдружници, излишни при инвентаризация, лизинг и чрез строеж. Строителство чрез възлагане и от самото предприятие. Закупуването може да е със собствени средства, заемни или финансиране. Покупка на ДМА със собствени средства без разходи за монтаж Заприхождаване на актива: Д-т с/ка 204-Машини,съоръжения, оборудване, 205 Транспортни ср-ва, 206 Стопански инвентар,209 Др.ДМА ,4531 Разчети за ДДС за покупки / К-т с/ка 401 Доставчици Плащане на задължението към доставчика Д-т 401 /503,504 Изключение правят съгласно ЗДДС земите и сградите, за тях се издават опростени фактури и не се начислява ДДС. Покупка на ДМА с разходи за монтаж. Отчитане със с/ка 207 Разходи за придобиване на ДМА - калкулира с/ста на актива и разходите по монтажа.207/с/ст на ДМА,транспорт/, 453 Разчети с ДДС / 401 Доставчици Направени разходи по икономически елементи: 601/301; 603/241; 604/421; 605/455; Отнасяне на извършените разходи за монтаж: 207 /601,603,604,605 Съществува и възможност за закупуване на ДМА без ДДС с опростена фактура. Покупка на ДМА с заем без разходи за монтаж и с разходи по монтажа са същите, като покупка със собствени средства. Особеното тук е, че се отчита заема и начислените и платени лихви и главница:Д-т с/ка 503,504 / 151,152-Получени дългосрочни заеми Д-т с/ка 621 Разходи за лихви / 496 Разчети по лихви начислени лихви Д-т с/ка 496 / 503,504 изплатени дължими лихви Д-т с/ка 123 / 621 отнасяне начислените лихви към фин.резултат Д-т с/ка 151-Получени краткоср. заеми /503,504 погасяване на главницата Покупка на ДМА с финансиране. Безвъзмездно предоставени финансови средства: Д-т с/ка 503,504 / 131-Финансиране на дълготрайни активи. Методиката на закупуване с разходи за монтаж и без разходи е същата. Особеното е в методиката на закриване на финансирането: на части пропорционално на начислената за в момента амортизация на ДМА. Д-т с/ка 131 /К-т с/ка 705 Приходи от финансирания В края на всеки отчетен период : 705 /123 Строителство на ДМА по стопански начин със собствени средства. Предприятието само строи. Закупуване на материали: 302-Мат. и 453 / 401 Вложени в строителството материали: 601-Разходи за материали / 302-Мат. Начислени АО на активите /машини, съоръж. /използвани в строителството Д-т с/ка 603 Разходи за амортизации / К-т с/ка 241 Амортизация на ДМА Начислени заплати на строителни работници: 604 Раз.за заплати / 421Персонал Начислени осигурителни вноски на заетите в строителството работници: Д-т 605 Раз. за соц. осиг. надбавки / 455 Разчети по социално осигуряване Начислени други разходи: 609 Други разходи / 401 Доставчици Обобщаваме разходите по икономически елементи: Д-т с/ка 207 /601 и 602 и 603 и 604 и 605 и 609 Заприходяваме построената сграда по стопански начин по себестойност: Д-т с/ка 203 Сгради / 207 Разходи за придобиване на ДМА Строителство на ДМА по стопански начин с банков заем. Счетоводното отразяване е същото с допълнение отчитането на банковия заем, лихви по заема и погасяване на главницата на база погасителен план. Строителство на МДА по стопански начин със средства от финансиране. Отново процеса се повтаря с особеност, счетоводното отразяване откриване и зариване на финансирането. Строителство на МДА по договорен начин със собствени средства на инвеститора. При частични междинни плащания от доставчика. Предоставен аванс на строителното предприятие:402 Доставчици по аванси, 453 Разчети за ДДС/401 Доставчици и 401 / 503 Сторно на авансовите плащания непосредствени преди издаването на фактура за окончателната стойност на завършения обект

Д-т с/ка 402 Доставчици по аванси, 453 Разчети с ДДС / 401 Доставчици

Издадена данъчна фактура за окончателната стойност на обекта съгласно договор Д-т 207, 453 /401(с цялата стойност) и 401/503(с стойност на доплащането) Заприходяване на сградата: 203 Сгради /207 Разходи за придобиване на ДМА Строителство на ДМА по договорен начин при поетапно плащане. Авансово плащане с-но д. фактура 402,453 / 401 и 401 / 503 Първо по етапно предаване на работи и плащане 207,453 /401 и 401/503 Второ по етапно предаване на работи и плащане 207,453 /401 и 401/503 Окончателно предаване на работи 207,453 / 401 Сторниране авансовото плащане и доплащане до окончателната стойност Д/т с/ка 402,453 /401-сторно и 401 /503 -доплащане Заприходяване на завършената и приета с протокол сградата: 203/207 Строителство на ДМА с банков заем на инвеститора. Идентичен метод, но счетоводно се отчита заема.Покупка на стари ДМА по пазарна цена / справедлива цена/Безвъзмездно придобиване на ДМА. Гр. 20 /799 Др. извън. пр. и 799/ 123Придобиване чрез вноски от съдружници. гр.20 /101-Основен капиталПридобиване на излишни от инвентаризация гр.20 /793 и 793 Изл на акт./123Придобиване въз основа на финансов лизинг: Заприходяваме актива и отчитаме разходите по лизинговия договор т. е. Лихвите 205 ,625 Фин. Разходи за бъдещи периоди /159 Други заеми и дългове За всяка извършена месечна вноска: 159 /503 Трансформиране на разходите от месечната вноска като текущи разходи: 621 Разходи за лихви / 625 и 123 /621 Счетоводно отчитане амортизациите на ДМА. Амортизационните отчисления се правят на база направен амортизационен план от предприятието, данъчно признатите амортизации са определени в ЗКПО. Предприятието само избира метода на амортизация а те са: линеен и нелинеен дегресивни нелинейни методи (константно дегресивен, неравномерно дегресивен, метод на сумата на числата) и прогресивен нелинеен метод. Нач. на аморт. като разход 603 Разх.за амортизации / 241Амор. на ДМА Разпределение на амортизациите по предназначение. 611 Разходи за осн. дейност, 612 Разх. за спомагателна дейност, 614 Разх. за организация и управление, 615 Разх.за придобиване / 603 Разх. за амортиз. При отписване на ДМА се отписва и до момента набраната амортизация: 241Ам. на ДМА, 699 Др. извънредни разх.(балансова ст.) / гр 20 и 699 /123 Разликата получена при сравняването на данъчния размер на амортизация за отчетния период с счетоводния и размер се третират като данъчни временни разлики. Те са база за изчисляване на данъчен ефект т. е. данъка които се дължи или приспада посредством с/ка 497 Разчети по данъчни временни разлики. Счетоводното отчитане на данъчните временни разлики с данъчния ефект от тях, произтича при сравняването на счетоводната с данъчната амортизация. Счетоводно отчитане разходите за ремонт на МДА. Ремонта може да бъде извършен от самото предприятие по стопански начин и чрез възлагане по договорен начин. Отчитане по стопански начин. Набиране на разходите по ремонт: 601/302-материални, 602,453/401 външна услуга, 603/241-амортизации, 604/421 заплати, 605/455-осигуровки, 609/501-др. разходи Обобщени разходи за ремонт по сметката отчитаща извършения ремонт 612 Разходи за спомагателна дейност/601,602,603,604,605,609 Отнасяне разходите за ремонт по предназначение на дейността която обслужва ДМА: 611 Разх. за осн. дейност или 614 Разх. за орг и уп./ 612 Ремонт чрез възлагане. Предоставен аванс 402,453 /401 и 401/503 Непосредствено преди окончателното фактуриране на ремонта се сторнира 402,453 / 401- сторно и 602,453 /401 цялата стойност Доплащане до крайната сума: 503/401 Разходите отнесени по принадлежност на ремонтирания ДМА: 611/602 Изваждане от употреба на ДМА. Бракуван и ликвидиран ДМА. Отписване на начислената до момента амортизация на ДМА: 241/204 Отписване на актива по балансова стойност: 699 Др. извънредни разх./204 Направени разходи по ликвидацията: 601/302-мат., 604/421-запл. 605/455-осиг Отнасяне на разходите като разходи по ликвидация: 208 Ликвидация на ДМА/601,604,605 Заприхождавене в склада материалите получени при демонтажа на ликв.ДМА 302 / 208 Отчитане на извънредния приход от извършената ликвидация: 208/799 Отнасяне на неамортизираната част на ДМА към резултата: 123/699 Отнасяне на извършения приход от ликвидацията към резултата: 799 /123 Продажба на ДМА. Отписване на начислената до момента амортизация 241/205 Отписване на актива по балансова стойност:709-Прих.от др. продажби /205 Отнасяне на възстановения данъчен кредит за сметка на резултата: 123/699 Фактуриране на продажбата и отчитане резултата: 503/ 709,4532 и 709/123 Безвъзмездно предаване на ДМА. Отписваме актива и начислената амортизация и начисляваме ДДС в/у продажната ст/ст на актива:241/204 и 699-сбора от баланс. и ДДС/204-баланс. ст/ст,4532-нач ДДС в/у продаж. Ст Отнасяне на извънредния разход към крайния резултат: 123/699 Прехвърляне в друг клон. Отписв. на аморт. и актива: 241/204 и 101/204 Липса при инвентаризация. Има два случая без вина на МОЛ със или без застраховка, с вина на МОЛ. Най-често срещан е с вина на МОЛ. Отписваме начислената амортизаци: 241/204 Начитаме

СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ДМА facebook image
Публикувано от: Кирчо Георгиев

Подобни материалиСЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ДМА 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.