Забравена парола?
Начало на реферати

Счетоводни сметки същност, строеж, модели


Счетоводни сметки същност, строеж, модели.


Чрез счетоводните сметки се отразява текущото изменение на активите и на техните финансови източници пасивите в резултат на протекли стопанските процеси и операции. Съвкупността от счетоводните сметки формира системата на счетоводните сметки, която представлява методическият способ за отчитане на кръгооборота на средствата на предприятието. Чрез записванията по счетоводните сметки на данните за протеклите стопански операции те се класифицират, систематизират и преобразуват в счетоводна информация. По строеж всяка счетоводна сметка представлява Т-образна таблица, има свое наименование всъответствие с обекта на отчитане, то се записва с главна буква без кавички. Тъй като отчетни обекти са активите, източниците на активи, приходите, разходите, и финансовите резултати следва, че за всяка форма на активите за всеки отделен източник на активи, за отделен вид приход или вид разход и за финансовите резултати следва да се води отделна счетоводна сметка. Лявата старана на всяка счет.сметка се нарича дебит, а дясната кредит. Съответно вписването на данни в лявата страна на сметката се нарича дебитиране, а в дясната кредитиране. За да може да се извлече информация за състоянието на отчетния обект в началото на периода за измененията във него в течение на периода и състоянието му в края на периода, счет.сметки се откриват, водят и приключват. Счетоводните сметки се откриват през новия отчетен период. Това става чрез първото записване по тях. Повечето от сметките за активи и за източници на активи се откриват чрез записване на началното състояние на отчетния обект, което може да се пренесе от наличностите съгласно счетоводния отчет към края на предходния отчетен период. Така на практика се осъществява пренасянето и същевременно връзката м/у отделните отчетни периоди. Има сметки, за които откриването става чрез записване на първата стопанска операция, която ги е засегнала. Откритите сметки се водят през целия отчетен период чрез текущо регистриране на стойностите по стопанските операции, които са ги засегнали. Чрез информацията за записванията по сметките през периода придобиваме представа за измененията, които са настъпили в обектите на отчитане. Приключването на счетоводните сметки става в края на отчетния период като записите по съответните счетоводни сметки се прекратяват, изготвя се информация за измененията през периода, която характеризира осъществената стопанска дейност, а също наличността на обекта на отчитане в края на периода. На основата на тази инфо се осъществява балансовото обобщаване към края на отчетния период. Откриването, воденето и приключването на счетоводните сметки става в съответствие с техния модел. Разграничаваме модел на активна сметка, модел на пасивна сметка, модел на операционна сметка и модел на финансово-резултатна сметка:

  • Модел на активна сметка активна сметка е всяка сметка, чрез която се отчита конкретен актив на предприятието (сметка каса, сметка материали, сметка клиенти, сметка продукция, стоки и т.н.)

  • Пасивни сметки чрез тях се отчитат източници на капитали (основен капитал-регистриран или не подлежащ на регистрация, общи резерви, неразпределена печалба от минали години, получени краткосрочни и дългосрочни заеми и т.н.)

  • Операционни сметки чрез тях се отчитат стопански процеси с ресурсите на предприятието. Всеки стопански процес е съвкупност от стопански операции и за да може да се събере информация за характеристиките на процеса по една сметка се отчитат всички операции, който го съставляват (сметки, доствки, разходи по дейността, разходи за придобиване на дълготрайни материални активи). Операционните сметки могат да имат различно предназначение. Когато те са предназначени, за да отчитат разходите по даден процес се наричат

Счетоводни сметки  същност, строеж, модели facebook image
Публикувано от: Цветана Илиева

Подобни материалиСчетоводни сметки същност, строеж, модели 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.