Забравена парола?
Начало на реферати

Счетоводна политика


С П Р А В К А

ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА ИНТЕР БУЛ ЕООД.

гр. КАЗАНЛЪК

Правен статут

Фирмата е регистрирана на 07.02.2005 год. със съдебно решение 306 по ф.дело 306 като ИНТЕР БУЛ ЕООД. През отчетната 2007г. няма промени в съдебта регистрация на дружеството.


Характеристика на прилаганата счетоводна форма.


Записванията по сметките се извършват въз основа и от надлежно оформени, предварително обработени и контирани първични и вторични счетоводни документи. Едновременно със систематичните записвания по счетоводните сметки се осигурява и хронологично регистриране на счетоводните операции.

Контирането на докумeнтите (съставянето на счетоводните кореспонденции) се извършва от квалифициран счетоводител .

В началото на всяка година счетоводните сметки се откриват към първи януари със сумите на крайните салда за предходната година.

Счетоводната отчетност се осъществява при спазването на Закона за счетоводството, Националните счетоводни стандарти, индивидуалния сметкоплан и счетоводната политика изградена в предприятието.

Индивидуален сметкоплан

Предприятието разработва и прилага индивидуален сметкоплан, който да отговаря на нуждите на счетоводството.

Организация на отчитане на отделните обекти

Елемент на организацията на отчетността във всяко предприятие е счетоводната политика. Счетоводната политика представлява съвкупност от принципи, изходни положения, концепции, правила, бази и процедури, възприети от предприятието за отчитане на неговата дейност и за представяне на информация във финансовия отчет.

Счетоводната политика осигурява спазването на следните счетоводни принципи:

  • действащо предприятие;

  • документална обоснованост на стопанските операции;

  • предпазливост;

  • предимство на съдържанието пред формата;

  • запазване при възможност на счетоводната политика от предходния отчетен период;

  • съпоставимост между приходите и разходите;

  • текущо начисляване.

Оповестяването на счетоводната политика се извършва чрез приложението към годишния финансов отчет.


Обхват на Счетоводната политика

Дълготрайни активи

Счетоводна политика facebook image
Публикувано от: Иванка Ганчева

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.