Забравена парола?
Начало на реферати

Самостоятелна експериментална работа в лабораторните уроци в VІІ клас


Самостоятелна експериментална работа

в лабораторните уроци в VІІ класВъведение в проблематиката на изследването


Утвърдила се като форма на организация на дейността на учени-

ците в урока, самостоятелната работа повишава качеството и ефектив-

ността на обучението по химия. За да бъде тя обаче действително ефек-

тивна, трябва да е добре обмислена, да отговаря на редица изисквания: да е съобразена с възрастовите особености на учениците, да бъде логи-

чески свързана с основния проблем за работа през часа, да се възлага системно и последователно, за да активизира в максимална степен мис-

ловната дейност на учениците.

Самостоятелната работа не е нова форма за педагогическата наука

и практика, но е необходим нов подход към нейното прилагане, преосмислянето й с оглед спецификата на учебния предмет химия и це-

лите на обучението по химия на съвременния етап, а именно:

“За развитието на творческите способности на учениците, на тяхното

логическо мислене, за овладяване на трайни и задълбочени знания, най-голямо значение има самостоятелната работа на учениците, организирана и проведена въз основа на изследователския подход на обучение” (6)

В методическата литература е описана ролята и мястото на самостоятелната работа в различни структурни звена на урока-при усвояване на ново учебно съдържание, в обобщителните и преговорни уроци, в контрола на знанията на учениците. Липсват обаче изследвания

и методически разработки за значението на самостоятелната експериментална работа в т.нар. лабораторни уроци – т.е. уроци за нови

знания с лабораторни опити.

Имайки предвид казаното дотук, си поставих за Цел:

Системно и целенасочено провеждане на лабораторни уроци в VІІ

клас, изследвайки мястото и ролята на самостоятелната лабораторна работа на учениците в тях.

При това изказах следната Хипотеза:

Системното прилагане на самостоятелната експериментална работа

Самостоятелна експериментална работа в лабораторните уроци в VІІ клас facebook image
Публикувано от: Сашо Енчев

Използване на фолио от напълнен полиетилен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.