Забравена парола?
Начало на реферати

Ролята на детската градина за формиране на екологична култура у децата


В предучилищната възраст, която обхваща деца от 3 до 6 години, има превес възпитанието, изразяващо се в целенасочено организиране живота на децата, за да се подготвят за пълноценна дейност през следващите години. Развиват се сетивата, потребностите, чувствата, интересите, активизират се волята и енергията на подрастващите, без които те не могот да усвояват научно знания за действителността. Още в първите си контакти със заобикалящата ги действителност децата трябва да усвоят правилни норми на поведение, да придобият културни навици за общуване с околната среда, които в следващите периоди да се усъвършенстват и обогатяват.

Макар и съвсем съвременна, темата екология има своите исторически аспекти още от древността. Естествено, термина екология е термин на ХХ век, но темата чистота е съпътствала развитието и прогреса.Екологичната култура е исторически обусловено явление, което възниква в резултат на обществено-историческата практика на хората, характеризираща се с нарастващото въздействие върху екологичното равновесие.

Усвояването на нравствени понятия, възпитаването в нравствени чувства, нравствено отношение към природата и природните ресурси, живите организми, флората и фауната, са показатели за морално, етично, интелектуално-познавателно, естетическо и социално- значимо екологично възпитание и образование, което се формулира с общото понятие екологична култура.

Формирането на екологична култура е сложен процес, който се извършва чрез съгласуваното влияние на общественото битие и общественото съзнание, което е пряк резултат и на държавната политическа и социално-икономическа ориентация.

Ако преди 10.11.1989 г. у нас екологичното възпитание и образование са били приоритет на партийна политическа насока и оценка, то днес в България екологичното възпитание и образование са в съзвучие с международните стандарти и акценти. Затова присъединяването на страната ни към Европейската общност се определя и от общокултуралните тенденции по отношение на опазването на околната среда, безопасността на здравето и живота на хората и обществата като цялост, както и моделите на изграждане на общозначими и международно-съвместими възпитателни мерки.

Детската градина, която активно организира и насочва общуването на децата с природата през един изключително важен период на тяхното развитие също има много съществена роля при решаването на този сериозен проблем в неговия педагогически аспект.

Децата от предучилищна възраст не са в състояние да вникват във всички онези връзки и взаимоотношения, съществуващи между човешката дейност и природната среда. Те обаче могат трайно и дълбоко да обикнат природата, у тях може да се изгради грижливо и нежно отношение към всяко живо същество, към всяко растящо стръкче, може да им се помогне да почувстват нейното безкрайно богатство, разнообразие и красота, да се възпита у тях потребност от контакт с нея.

В този смисъл работата по формиране на екологична култура на децата от предучилищна възраст трябва да се разглежда в следните основни аспекти :

-познавателен аспект свързан с усвояването на достъпни знания за природата и разкриване пред децата на необходимостта тя да бъде гржливо опазвана и защитавана от вредни въздействия, формиране на природозащитни умения и навици и създаване на траен интерес към нея;

-естетически аспект свързан с изтраждането на естетическо отношение към природата и формиране на дълбока и трайна потребност у децата от общуване с нея;

-нравствен аспект насочен към изграждането на етично поведение в околната среда, към формиране на любов към природата и грижливо отношение към животните и растенията.

Ролята на детската градина за формиране на екологична култура у децата facebook image
Публикувано от: Стоян Иванов

Подобни материалиРолята на детската градина за формиране на екологична култура у децата 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.