Забравена парола?
Начало на реферати

Ревизия и проверки


Изменение на данъчни и/или осигурителни задължения, определени с РА се извършва се само и единствено с нова данъчна ревизия, която повторно установява определени от предходна ревизия данъчни и/или осигурителни задължения.

Това настъпва когато се открият нови обстоятелства или нови писмени доказателства от значение за определяне на данъчни или осигурителни задължения, които до влизането в сила на РА не са могли да бъдат известни на ревизиращия екип. Изменението на данъчни и/или осигурителни задължения се извършва само и единствено с нова ревизия. Нови обстоятелства могат да бъдат:

  • изменение на закона, водещо до промяна на данъчния режим;

  • когато след ревизия се установи, че данъчният орган е имал интерес, свързан с извършването на ревизията;

  • когато след ревизията се установи, че данъчният субект е извършвал дейност и т.н.

Нови писмени доказателства могат да бъдат:

  • документи от счетоводна документация, която не е била представена по време на ревизията;

  • когато данъчното задължение е определено от некомпетентния рганът по приходите;

  • при неправилно прилагане на данъчните закони и указанията по прилагането им.

Източниците на информация за настъпили нови обстоятелства и наличие на нови писмени доказателства могат да бъдат външни (сигнали, публикации) и вътрешни (произлизащи от системата на агенцията по приходите).

Когато информацията е от външни източници, тя се предоставя на териториалния директор. Той до края на работния ден препраща преписката до регионалния данъчен директор.

Когато друг данъчен орган установи основание за изменение на данъчните задължения, той незабавно уведомява писмено регионалния данъчен директор. Когато във хода на ревизията ревизорът установи, че за приключилата предходна ревизия са налице основанията за изменение, той уведомява началника на отдел/сектор Ревизии в съответната НАП, който изпраща писмено уведомление до регионалния данъчен директор. Регионалният директор възлага извършването на повторна данъчна. Издава АВР, с който определя ревизиращ екип от същия или друг офис на НАП, като в други обстоятелства в АВР се записва факта, че ревизията е за изменение на данъчни и/или осигурителни задължения с влязъл в сила РА. Ревизиращият екип получава АВР чрез началника на отдел/сектор Ревизии на НАП.

Когато след приключване на повторната данъчна ревизия се установи, че данъчното задължение е било определено неправилно, за разликата се издава РА.

При разглеждането на ревизии при особени случаи стана въпрос за налагане на мерки за предварително обезпечаване на данъчни и осигурителни вземания. В хода на ревизията ревизорите периодично анализират способността на данъчния субект да погаси размера на евентуалното данъчно вземане, като за целта се съпоставя с размера на наличните активи Когато от счетоводната документация на данъчният субект стане ясно, че данъчните/осигурителните задължения ще надхвърлят стойността на активите или когато с издаването на РА ревизиращите органи са преценили, че ще бъде затруднено или невъзможно събирането на данъчните вземания, ръководителят на екипа изготвя писмено мотивирано искане за налагане на обезпечителни мерки. Когато мерките ще се налагат едновременно с връчването на РА, искането за налагане на обезпечителни мерки се придружава с копие от акта, чиято констативна част съдържа мотивите за необходимостта за налагане на обезпечителните мерки. Искането се предава на началника на отдел Ревизии в ТД или на началника на съответния офис на НАП. Той с резолюция изразява съгласие или несъгласие с предложението. При съгласие искането се предава на началника на отдел/сектор Събиране в ТД/НАП за налагане на мерки за предварително обезпечаване. При необходимост ревизорите от екипа оказват съдействие на служителите от отдел/сектор Събиране при издаване на постановлението за предварително обезпечаване на данъчни или осигурителни вземания. Когато мерките за предварително обезпечаване се налагат едновременно с РА, постановлението се връчва от ревизорите, като за целта то се предоставя от отдел/сектор Събиране на ръководителя на екипа. В тези случаи ревизорите връчват екземпляр от постановлението на данъчния субект, като предоставят екземпляр от него и на трети лица, засегнати от действията по предварителното обезпечаване.
Г Л А В А ¶¶¶

Организация

на контрола на НАП

За да се упражнява ефективно и ефикасно данъчно-осигурителния контрол е необходимо не само да се спазва приетата технологичната организация, но и да се разрешат проблемите, които спъват органите по приходите при неговото прилагане.

Ревизия и проверки facebook image
Публикувано от: Красимира Петрова

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.