Забравена парола?
Начало на реферати

Ревизия и проверки


работи успоредно с отдел Контрол. Извършваните от отдел Контрол проверки могат да се определят като кратки разследвания по конкретни теми, като например проверка в търговски обекти за отчитане на продажби чрез фискални апарати, проверки на акцизи, проверки за спазване на задълженията за водене на счетоводна отчетност, и проверка на достоверността на декларираните обстоятелства, спрямо които се определя патентен данък за някои дейности.

Проверките се извършват от екип от двама данъчни инспектори. Такъв един екип извършва две или три проверки средно на ден. Общият брой на работещите в отделите Контрол е около 850 души, които извършват около 270 000 проверки годишно. Близо 80% от проверките възникват по инициатива на самите отдели Контрол.

Отделите Контрол селектират данъкоплатците като използват база данни, в които се отразяват резултатите от предишни данъчни проверки под формата на кратки резюмета. Друг важен фактор при тази селекция е поведението на данъчния субект по отношение на плащанията.

Отделите Контрол се занимават с данък Сгради, издирване на данъчни субекти, които дотогава не са били известни на органите по приходите, и извършване на задачи, възложени на секторите Ревизии и проверки, Селекция и координация и Разследване на особени случаи в местните офиси на НАП, например, за разследвания по ДДС и акцизите.

Насрещна проверка

Данъчно-осигурителният процесуален кодекс дава възможност за извършване на разследвания на трети страни (виж т. 2.4.2). На практика, насрещната проверка обхваща не само ревизирания субект, но и неговия (търговски) партньор или партньори, които по принцип са изцяло извън обхвата на ревизията.

Пример: орган по приходите иска да провери фактури за покупки на фирма, която проверява, като ги засече със счетоводните книги и отчетни документи на един от нейните доставчици. Да допуснем, че по време на тази насрещна проверка орган по приходите открие, че доставчикът, на свой ред, не е отчел една от тези фактури в счетоводните си книги.

В такъв случай органът няма право да използва тази информация за незабавна корекция в данъчната декларация на въпросния доставчик, т.е. на третата страна. Това обаче не означава, че органа по приходите не може да използва тази информация косвено. В такъв случай той е длъжен първо да получи възлагане на проверка на счетоводните книги и отчетността на тази трета страна. След това той извършва ревизия на контрагента, който преди това е посетил с цел да получи нови доказателства.

Проверки по делегация

Когато в хода на ревизия е необходимо да се установят факти и обстоятелства, свързани с дейността на ревизирания субект, осъществявана от него или негови поделения или обекти в района на друга териториална дирекция, органът, възложил ревизията може да отправи писмено искане за извършване на проверка по делегация. Срокът за извършване на проверката е 7 работни дни, с изключение на случаите на проверка по делегация на клон на юридическо лице. Резултатите от проверката и събраните доказателства се изпращат на органа, отправил искането и се вземат

Ревизия и проверки facebook image
Публикувано от: Красимира Петрова

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.