Начало на реферати

Релационен модел


Външен ключ. Атрибут или множество атрибути в едно отношение, които съответстват на потенциален ключ от друго отношение.Ако един атрибут присъства в няколко отношения, то неговото наличие обикновено отразява определена връзка между кортежите на тези отношения. Например, атрибутът branchNo, който е включен в отношенията Branch и Staff за установяване на връзка сведенията за клоновете на фирмата и сведенията за служителите, които работят във всеки от клоновете. В отношението Branch атрибутът branchNo е първичен ключ, а в отношението Staff е въведен за осъществяване на съответствие между сведенията за служителите и сведенията за клоновете на фирмата, в които те работят. В отношението Staff атрибутът branchNo е външен ключ. В такива случаи се се казва че атрибутът branchNo в отношението Staff се позовава (указва) на първичния ключ, т.е. на атрибута branchNo, в базовото отношение Branch. Базовото отношение понякога се нарича целево отношение.


3. Модел “обекти-връзки”


Да разгледаме неформалния модел на базата данни, наречен същност-връзки Entity-Relationship (ER). Този модел на релационните бази данни осигурява полезна перспектива, особено за целите на първоначалния етап от проектиране на базите данни.


Ще покажем основните принципи на този модел, като използваме примерната база данни за библиотека. Тази примерна база данни е проектирана, за да обхване информацията за книгите в определена библиотека. Количеството данни, които ще използваме, ще поддържаме неестествено малко - само толкова, колкото да покажем основните концепции.


Базата данни може да бъде дефинирана като съвкупност от постоянни данни. Терминът постоянни е твърде неопределен в случая, но се използва, за да покаже, че данните са повече или по-малко независимо съществуващи или че са полупостоянни. Например данните, съхранени на хартия в картотечен шкаф или записани на магнитен носител, твърд диск, компакт диск или лента, са постоянни, докато данните, съхранени в паметта на компютъра, не се смятат за постоянни. (Терминът постоянен е твърде силен, тъй като много малко неща в реалния живот са постоянни).

Разбира се, това е много обобщаваща концепция. Повечето бази данни от реалния живот съдържат данни, които имат смисъл само за определени цели и в този смисъл са постоянни.

Релационен модел facebook image
Публикувано от: Катя Ташева

Увод във функционалното програмиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.