Начало на реферати

Релационен моделАтрибут

Име на домейн

Съдържание на домейна

Определение на домейна

BranchNo

BranchNumbers

Множество от всички допустими номера на фирмените клонове

S4

“B001”-“B999”

Street

StreetNames

Множество от всички названия на улици

S25

City

CityNames

Множество от всички названия на градове

S15

PostCode

PostCodes

Множество от всички пощенски кодове

S4

Sex

Sex

Обозначение на пола

S1

“M” или “F”

DOB

DatesOfBirth

Всички възможни рождени дати на служителите

01.01.1980

DD.MM.YYYY

Salary

Salaries

Всички възможни стойности на заплатата

Currency

5000.00


Кортеж. Това е ред от отношението.

Редовете на отношенията се наричат кортежи. В отношението Branch всеки ред съдържа 7 стойности, по една за всеки атрибут. Кортежите могат да се подреждат в произволен ред, при което отношенията остават същите и имат същия смисъл.

Описанието на структурата на отношението заедно със спецификацията на домейните и всички други ограничения на възможните стойности на атрибутите понякога се наричат заглавие или съдържание (intention). Обикновено то е фиксирано докато не се измени заради добавяне в него на допълнителни атрибути. Кортежите се наричат разширения (extention), състояние (state) или тяло на отношението, което се променя във времето.

Степен. Степента на отношението определя броя на атрибутите в него (отношението).
Отношението Branch има 4 атрибута, и следователно неговата степен е равна на 4. Това означава, че всеки ред от таблицата е 4 елементен кортеж. Отношението само с един атрибут има степен първа и се казва унарно (unary) отношение или едноелементен кортеж. Отношението с два атрибута се нарича бинарно (binary), с три атрибута – териарно (terrary), а за отношение с повече атрибути се използва термина n-арно. (n-ary). Степента на отношението е част от заглавието на отношението.

Релационен модел facebook image
Публикувано от: Катя Ташева

Увод във функционалното програмиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.