Начало на реферати

Релационен модел


Лекция 2. Релационен модел


Релационните СУБД са доминиращ тип програми за обработка на данни. Ежегодният обем на продажби в този сектор е 15-20 милиарда долара (или 50 милиарда долара заедно с инструменталните разработки), при което ежегодният прираст е около 25%. Даденият вид софтуер е второ поколение СУБД, основано на релационния модел на данните, предложен през 1970 г. от Едгар Кодд (1923-2003). В релационния модел всички данни са логически структурирани в отношения (таблици). Всяко отношение има име и се състои от наименовани атрибути (колони) от данни. Всеки кортеж (ред) на данните съдържа по една стойност на всеки атрибут. Голямото преимущество на релационния модел се заключава в тази проста логическа структура. Зад тази простора стой сериозен теоретически фундамент, който е отсъствал в първите поколения СУБД (т.е. в мрежовите и йерархическите СУБД).


Използвана терминология


Релационният модел е основан на математическото понятие отношение, физическото представяне на което се реализира с помощта на таблица. Едгар КОдд, който е бил опитен математик, широко е използвал математическата терминология, особено от теорията на множествата и предикатната логика.


Отношение. Плоска таблица, състояща се от редове и колони.


Предполага се, че във всяка СУБД, потребителят възприема БД като набор от таблици. Трябва да се подчертае, че това възприемане се отнася само към логическата структура на БД, т.е. към външната схема и концептуалната архитектура. Подобно възприемане не се отнася към физическата структура на БД, която може да бъде реализирана с помощта на различни структури за съхраняване на данни.


Атрибут Наименована колона от таблицата.В релационния модел отношенията се използват за съхраняване на информация за обектите, представени в БД. Отношението обикновено има вид на двумерна таблица, в която редовете съответстват на отделен запис, а колоните на атрибутите. Например информацията за клоновете на една фирма може да се представи във вид на отношението Branch (Клон), включващо колонки с атрибути:


BranchNo


Номер на фирмения клон

Street

Улица

City

Град

PostCode

Пощенски код


Информацията за служителите във фирмата могат да се представят с отношението Staff (Персонал), включващо колонки с атрибути:


StaffNo

Номер на служителя

FName

Име

SName

Презиме

Family

Фамилия

Possition

Длъжност

Sex

Пол

DOB

Дата на раждане

Salary

Заплата

BranchNo

Номер на фирмения клон


На фиг.1.1. е показан пример на отношенията Branch и Staff. Както се вижда от примера, всеки стълб съдържа стойностите на един и същ атрибут. Например колонката BranchNo съдържа само номерата на съществуващите клонове.


Домейн. Множество от стойности на един или няколко атрибута.

Домейнът е мощен компонент на релационния модел. Всеки атрибут на РБД се определя от един домейн. Домейните могат да са различни за всеки атрибут, но два и повече атрибута могат да определят един и същ домейн.

Понятието домейн има голямо значение, т.к. може централизирано да се определи списъка и източника на стойностите, които могат да получат атрибутите. Безсмислено е да се сравняват имената на улиците с номерата на телефоните. От друга страна, месечният наем на обекта и броя месеци, в течение на които се дава под наем, принадлежи на различни домейни (първият атрибут е от тип currency (валута), а вторият е от тип integer (целочислен). Стойностите на тези домейни могат да се умножат. Както следва от тези два примера, да се направи пълно определяне на понятието домейн не е лесно, затова в много СУБД домейните се поддържат частично.


Таблица Branch


Атрибути


BranchNo


Street

City

PostCode

B005

Ул.Раковска 10

София

1000

B007

Ул. Яворов 25

Пловдив

2000

B003

Ул. Скобелев 15

Варна

3000

B004

Ул. Крайбрежна 1

Бургас

4000

B002

Пл. Дружба 2

Плевен

5000


Първичен ключ

СтепенТaблица Staff

Вторичен ключ

StaffNo

FName

SName

Family

Possition

Sex

DOB

Salary

BranchNo

SL21

Иван

Алексиев

Петров

Управител

M

1.1.1972

800

B005

SG37

Георги

Димитров

Георгиев

Асистент

M

1.2.1974

400

B003

SG14

Таня

Пенчева

Стоянова

Продавач

F

1.3.1976

300

B003

SA19

Петър

Манчев

Асенов

Шофьор

M

1.5.1960

350

B004

SG6

Соня

Мотова

Виденова

Секретар

F

1.6.1979

320

B005Фиг. 1. Структура на отношенията Branch и Staff


Таблица 1. Домейн на някои атрибути на отношенията Branch и Staff

Релационен модел facebook image
Публикувано от: Катя Ташева

Увод във функционалното програмиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.