Начало на реферати

РЕКУРСИЯ И ИТЕРАЦИЯ В ПРОЦЕДУРНОТО ПРОГРАМИРАНЕГлава З


РЕКУРСИЯ И ИТЕРАЦИЯ В ПРОЦЕДУРНОТО ПРОГРАМИРАНЕ


Рекурсията и итерацията са известни като алтернативни подходи за решаване на най-широк кръг потребителски проблеми. В настоящата глава се разглеждат различни видове рекурсия и итерация. Описва се синтаксисът на езиковите средства за тяхната програмна реализация. Сравняват се предимствата и недостатъците на двата подхода. Оценява се тяхната пространствена и временна сложност. Рекурсивни и итеративни версии на редица практически алгоритми са представени с първичен текст, съставен на програмните езици C/C++, Pascal и Java.


3.1. БАЗОВИ ПОНЯТИЯ


Основният смисъл на рекурсия и итерация е известен от математиката.

Итерацията е начин, средство за описание на повторение, цикличност в обработката на даден процес.

Рекурсията е начин, средство за описание или дефиниране на функции чрез самите функции, или на процеси чрез самите процеси. Освен с рекурсивни функции и рекурсивни процеси прието е да се борави и с рекурсивни обекти. Рекурсивният обект се съдържа частично в себе си или се описва чрез себе си или собствените си компоненти. Рекурсия се среща не само в математиката и програмирането, но и в ежедневната житейска практика. Достатъчно е човек да застане между две огледала, разположени едно срещу друго, за да се увери как един образ се съдържа, описва, изгражда чрез себе си.

Пример за итерация може да послужи всеки фрагмент от процедурно ориентирана програма, съдържащ оператор за цикъл. Съвременните програмни езици разполагат с три основни типа оператори за цикъл:

цикли с явен брой повторения от вида for ... do ... endo;

цикли с неявен брой повторения и предусловие while ... do ... endo;

цикли с неявен брой повторения и постусловие repeat... until ..... Циклични обработки примитивно се формират още и чрез оператори за условен и безусловен преход.

Примерите за рекурсия в процедурното програмиране също са много и разнообразни. За разлика от итерацията, те не се изразяват с конкретни оператори, каквито предлага синтаксисът на даден програмен език, а изцяло се определят и зависят от природата и естеството на функцията, процеса или

РЕКУРСИЯ И ИТЕРАЦИЯ В ПРОЦЕДУРНОТО ПРОГРАМИРАНЕ facebook image
Публикувано от: Маргарита Василева

Увод във функционалното програмиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.