Начало на реферати

РехабилитацияРехабилитацията се разглежда,като процес и система от дейности,целящи възстановяването на личностния и социален статус на инвалида,чрез използването на всички възможни държавни и обществени средства.

Концепцията за рехабилитацията е свързана и обословена с де-

Мографски,икономически и социални процеси в страната. Рехабилитацията става като една неотменна задача на общество- то,причините свързани с това са обособени в три групи:


  • Причини свързани със семейството - то постепенно вече не играе роля на естествена упора на лицата с увредено здраве.Все по голяма част от тези грижи се поемат от обществото;


  • Причини свързани с положението на инвалида в съвременно- то общество.Непрекъснато усложняващите се процеси на дефиренциацията на междуличностните отношния и отношенията с държавните институции води до там, че увреденото лице не е в състояние само,без помоща на специалисти да се приспособи към социалното интегриране и реализиране на своите трудови възможности болният,който се инвалидизира е зависим от други хора.Негово морално право е да получи помощ по отно- шение на образаванието си,професионалната си квалификация и социално-икономическа подкрепа.Тази надежда обаче има и своята негативна страна- тя поражда в лицето изолации,непълноценност,т. е. то нарушава не само неговия жизнен стереотип,системата за социални контакти, но и тези именно чувства пораждат възможност за социални конфликти.Често пъти такива конфликти възникват в семейството и в отношенията инвалиди - общество,особенно при съвременните тежки социално-икономи- чески условия в България.Това доказва възможността да се раз-работи система за помощ за инвалидите, която да даде възможност той да преодолява външни и вътрешни трудности,но същевременно да посочва практическите методи и начините за тяхното отстраняване, като се използват в максимална степен способностите и възможностите на инвалидизираните лица.


Рехабилитация facebook image
Публикувано от: Daniela Stoykova

Оценка и анализ на здравно-демографското състояние на населението в Италия за периода 1970-2009г 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.