Забравена парола?
Начало на реферати

Реферат определение, структура, видове реферати


Въпрос20:Реферат определение, структура, видове реферати.

Реферат научен доклад; беседа; кратко писмено и устно изложение на основните положения на книга, учение или научна проблема. Първите оценки на рефериране са открити още в Шумерската цивилизация (3600 г. пр. н.е.) в периода на Гръцката цивилизация, когато се появяват и първите библиотеки с ръкописни книги. Реферирането се прилага за описване на тяхното съдържание. През 12век, когато вместо папируси, започват да се използват пергаменти, възниква и терминът abstract. В първия известен сборник от реферати Библиотека, с кратки реферативни бележки, се описват известни до момента научни открития. С появата на книгопечатането, реферирането започва да изпълнява функциите на масова комуникация. В първите научни списания наред с публикациите се включват и реферати на статии, книги на чужди езици. През 13век се появяват първите реферативни списания и броят на списанията и на книгите, в които се публикуват научни резултати е толкова голям, че тяхното непосредствено използване за литературна справка е практически невъзможно. Реферативните списания поемат задачата да реферират изчерпателно нарастващият брой научна литература и да информират своевременно учените и специалистите от различни научни области. В България първите реферати се появяват през 1906г. в летопис на Лекарския съюз. Теорията и технологията на реферирането придобива значение за информационната и библиотечната дейност. Рефератът е вторичен документ, с който се разкрива съдържанието на текста на даден първичен източник. Функции на рефератите-разделят се в две групи: 1. Социална функция тези основни функции, които рефератите изпълняват при осигуряването на различните потребности на обществото от научна информация. 2. Информационна функция- изпълнението й става преди всичко, защото рефератът включва само основното съдържание на първичния документ. Понякога рефератът излага съдържанието на първичния документ толкова подробно, че може да замени неговото използване. Чрез съобщаването за появата и наличието на определен документ, рефератът играе сигнална функция, която е свързана и със сроковете за подготовка на реферата. Адресната функция се състои в посочването на точния адрес и вид на местонахождението на даден първичен документи. Тази функция позволява на потребителят да намери оригинала и по желание да осъществи връзка с неговия автор. Изпълнява и оценъчна функция, която се проявява при подбора на документите за рефериране. На рефериране не се подлагат всички документи, а само тези съдържат нова и ценна научна информация. Оценкта се проявява и при аналитико-синтетичното преработване на документите, както например е при превода на заглавията на документите. Ако то е достатъчно информативно остава същото. В противен случай се заменя с по-информативно и смислово натоварено заглавие, което най-точно да придаде съдържанието на документа. Резултат от оценката на първичния документ е обемът на реферата. Той се определя от съдържанието, количеството на сведенията и тяхната социална значимост. Оценъчната функция се проявява и в структурните компоненти на реферата. Втора група-контактните функции са тези, които се изпълняват в резултат от непосредственото въздействие на съдържанието в/у читателите и се реализират в процеса на разпростряняването и обмена на информация. Рефератът има и справочна част, чрез която потребителят винаги може да получи информация за броя на илюстрациите, библиографията, езика на първичния документ и т.н.
В системата на научно-техническата литература рефератът дава най-вече технически сведения, характеризиращи различни събития, явления, процеси и данни. Ориентиращата функция на реферата позволява на читателя да се ориентира в потока на информацията и да намери тази, която му е най-необходима. Трета група-вътрешно-научни функции, които рефератът изпълнява като материална форма на съществуване на научното знание. Като средство за преодоляване на езиковата бариера и способстващо за реализиране на научната комуникация, в международен мащаб рефератът изпълнява комуникативна функция. Съдържащата се в рефератът информация дава връзката между автора на първичния документ и потребителя. Рефератът изпълнява ролята на посредник в общуването между отделните учени. Особено рефератите на чуждестранните документи способстват за установяването на международно връзки между различни учени. Комуникативната функция е тази, чрез която текстове от дадени документи се обединяват в процеса на реферирането за по-лесното им възприемане. Структура на рефератите- Съставя се по определен постановен модел стандарт, като се спазват определени изисквания. Придружават се от библиографско описание към реферативния текст. Съдържанието трябва да съответства на първичния документ. Между първичния документ и съдържанието на реферата трябва да има съответствие. Съдържанието на първичния документ в реферата може да

Реферат  определение, структура, видове реферати facebook image
Публикувано от: Милена Пенчева

Are poor people poor or just lazy? 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.