Забравена парола?
Начало на реферати

Редактиране на текст


Редактиране на текст.

Няма да се спираме подробно върху начините за редактиране на текст във Word, тъй като те са разглеждани в основните и средни училища, а само информативно ще споменем основните възможности.

I. Добавяне на текст.

- Във Word 2003 има два режима за редактиране и добавяне на текст - INSERT и OVERTYPE. В INSERT, докато въвеждаме текст, всички знаци след курсора се преместват надясно, а в OVERTYPE - въведеният текст замества съществуващия. Можем да превключваме между двата режима с индикатора OVR в лентата на състоянието най-долу. Също така можем и чрез клавиша INSERT, но за целта в Menubar / Tools / Options / Edit / Use the INS KEY for paste трябва да не е включен.

- Промяна на мерните единици във Word 2003 се извършва посредством Tools / Options / General / Measurement units (Inches, Centimeters, Millimeters, Points, Picas)

Във Word 2007 основните редакции се задават в Office Button / бутона Word Options / групата Advanced / секцията Editing options.


- Лесно можем да добавим нов ред в параграф чрез SHIFT + ENTER;

- Повторения на дадени действия се извършват с команда Repeat. За целта въвеждаме текст, преместваме курсора на новото място и прилагаме Menubar / Edit / Repeat Typing или с клавишната комбинация Ctrl+Y, а също можем и само чрез клавиша F4;


- Във Word има редица възможности за извършване на автоматични корекции на дадени думи, примерно когато въведете думата wo тя да се преобразува във Word, да се следят различни комбинации между малки и големи букви и други такива.

Във Word 2003 тази технология се намира в Menubar / Tools / AutoCorrect Options. Важно е да се знае, че след като дефинираме промяната, винаги когато въведем думата в документа, тя трябва да е следвана от интервал или enter.

Автокорекциите във Word 2007 се намират в Office Button / бутона Word Options / групата Proofing / бутона AutoCorrect Options... / етикета AutoCorrect.


II.Текстов курсор. проверете самостоятелно как се работи със стрелките наляво и надясно (<- , ->), с комбинациите ctrl + end и ctrl + home, с бутоните page up и page down;


-Лентите за превъртане Scroolbars се показват с Menubar / Tools / Options / View / - Horizontal scroll bar, Vertical scroll bar

Във Word 2007 скролбарите са в Office Button / бутона Word Options / групата Advanced / секцията Display.


III. Редактиране на текст. проверете самостоятелно как се работи с бутоните Delete, Backspace, Ctrl + del, .

- Селектиране на текст с мишка, клавиатура, (shift + <-,->), както и Page Up и Page Down

Режим Extend се превключва чрез индикатора EXT в лентата на състоянието най-долу. Той е по-особен, примерно селектираме с клавиатурата без да натискаме Shift и т.н.

- Целият текст се селектира с Menubar / Edit / Select All или с клавишната комбинация CTRL + A

- При селекция на текст с мишката се селектира до края на думата, ако е включена опцията Menubar / Tools / Options / Edit / When selecting, automatically select entire word. (за 2007 в Office Button / бутона Word Options / групата Advanced / секцията Editing options).


- Отменяне и повтаряне на действия. Проверете самостоятелно как се работи с Menubar / Edit / Undo или Ctlr + Z, а също и с

Menubar / Edit / Repeat или Ctrl + Y;


- Редактиране на селектиран текст. Menubar / Tools / Options / Edit / Typing replaces selection заменя селектирания текст с редакцията, в противен случай вмъкването на текст е преди селекцията.

- Ако искаме да подменим малки с големи букви или обратно - Menubar / Format / Change case / lowercase или uppercase;

- Преместването на даден текст може да стане и през Clipboard буфера, посредством copy - cut paste. Така можем да прехвърляме различни селекции между файлове създадени във всеки от модулите на Майкрософт Офис.


IV. Търсене и заменяне на текст.

Във Word има създаден изключително мощен инструмент (Menubar / Edit / Find / Find and Replace) за автоматично търсене и коригиране на всякакви грешки, които се срещат по целия документ. Такива като например не винаги оставен празен интервал след запетайките в текста и много други. В този случай трябва няколко пъти (7-8) да подменим комбинацията запетайка+интервал само със запетайка. Така грешката ще се разпространи абсолютно навсякъде по текста, но ще сме сигурни, че никъде не е останала правилната комбинация запетайка+интервал. Накрая ще приложим един път подмяна на запетайка с комбинацията запетайка+интервал. По този начин, чрез многократно търсене и подменяне е добре да проверим и всички останали препина-телни знаци. На пръв поглед това изглежда безсмислено, но ако

Редактиране на текст facebook image
Публикувано от: Никола Иванов

Увод във функционалното програмиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.