Забравена парола?
Начало на реферати

Редактиране и форматиране във Word


Редактиране и форматиране във Word.

1. Добавяне на текст във Word има два режима за редактиране и добавяне на текст - INSERT и OVERTYPE.

В INSERT, докато въвеждаме текст, всички знаци след курсора се преместват надясно, а в OVERTYPE - въведеният текст замества съществуващия. Можем да превключваме м/ду двата режима с индикатора OVR в лентата на състоянието най-долу. Също така можем и чрез клавиша INSERT, но за целта в Tools / Options / Edit / Use the INS KEY for paste трябва да не е включен.

Лесно можем да добавим нов ред в параграф чрез SHIFT + ENTER

А) Вмъкване на дата и час Insert / Date and Time / Available formats.

Опция Update Automatically за автоматично обновяване.

Б) Повторения на действия с команда Repeat въвеждаме текст / преместваме курсора на новото място / Edit / Repeat Typing или Ctrl+Y, или F4

В) Auto correct Tools / AutoCorrect Options след като дефинираме промяната винаги когато въвеждаме името в документа трябва да е следвано от интервал или enter.

2.Текстов курсор - <-,->. ctrl + end; ctrl + home; page up, page down;

Лентите за превъртане се показват с Tools / Options / View / - Horizontal scroll bar, Vertical scroll bar

3. Редактиране на текст Delete, Backspace, Ctrl + del, .

А) Селектиране на текст с мишка, клавиатура, (shift + <-,->), както и Page Up и Page Down

Режим Extend се превключва чрез индикатора EXT в лентата на състоянието най-долу. Той е по-особен, примерно селектираме с клавиатурата без да натискаме Shift и т.н.

- целият текст се селектира с Edit / Select All или CTRL + A

- при селекция на текст с мишката се селектира до края на думата, ако е включена опцията Tools / Options / Edit / When selecting, automatically select entire word.

Б) Отменяне и повтаряне на действия

- Edit / Undo или Ctlr + Z

- Edit / Repeat или Ctrl + Y

В) Редактиране на селектиран текст

- Tools / Options / Edit / Typing replaces selection заменя селектирания текст с редакцията, в противен случай вмъкването на текст е преди селекцията.

- Ако искаме малки или големи букви Format / Change case lowercase / uppercase;

- Преместването може да стане в Clipboard буфера, посредством copy - cut - paste така можем да прехвърляме селекции между файлове.

4. Търсене и заменяне на текст и форматиране. Edit / Find / Find and Replace

5.Форматиране на документ (на знак, на параграф, на секция или на целия документ)

5.1. Знаково форматиране

То може да се извърши по 3 различни начини - чрез диалоговият прозорец Font (Format / Font), чрез лентата с инструменти Formatting (View / Toolbars / Formatting ) и чрез клавишни комбинации.

Font, Font Style, Size, Underline, Underline color, Color, Effects;

- Format / Font / Character spacing Scale, Spacing, Position, Kerning for fonts.

Други типове знаково форматиране са: - Format/Font/Text effects - Language (Tools/Language) - Format/Borders and Shading

Промяна на мерните единици се извършва посредством Tools / Options / General / Measurement units (Inches, Centimeters, Millimeters, Points, Picas) CTRL + B; CTRL + I, CTRL + V..

5.2. Форматиране на параграф има 4 метода за този тип форматиране

1- чрез Format/Paragraph се отваря диалогов прозорец Paragraph

2- чрез View/ Toolbars/ Formating лента с инструменти.

3- чрез View/ Ruller разширена линия

4- чрез клавишни комбинации.

Типове параграфно форматиране.

ОТМЕСТВАНЕ И РАЗСТОЯНИЯ:

- Alignment подравняване на текста отляво, отдясно, центриран и подравняване с двете отмествания.(1-, 2-, 4-)

- Indentation хоризонтално отместване отляво (left indent), отдясно (right indent), само на 1-ви ред (first line indent), на редове без първия (hanging indent). (1- за всчки, 2- само за left indent, 3- и 4- са достъпни за left indent и hanging indent)

- Spacing before и Spacing after вмъкване разстояния над и под параграфа. (достъпно само от 1- )

- Line spacing височината на текстовите редове в параграфа. (достъпно от 2- и 4- но ограничено, а пълните разредки на редовете са изцяло достъпни само от 1- Single, 1.5 lines, Double, At least, Exactly, Multiple)

ПРЕКЪСВАНИЯ ЗА РЕД И СТРАНИЦА:

- Window / orphan - забранява отпечатване на сам ред от параграфа, съответно последния ред в началото на страницата или първия ред в края на страницата.

- Keep lines together всички редове в параграфа се печатат на 1 страница.

- Keep with next между параграфа и следващия не може да се вмъкне прекъсване на страница

- Page break before параграфа се печата в началото на нова страница

- Suppress line numbers ако има номерация на редовете в документа то този параграф е извън нея.

- Dont hyphenate ако пренасяме, параграфа се изключва от пренасянето.

Редактиране и форматиране във Word facebook image
Публикувано от: Милка Денева

Увод във функционалното програмиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.