Забравена парола?
Начало на реферати

Речева комуникация и делово общуване

Речева комуникация и делово общуване-писменото и устното общуване в деловата дейност на хората е неразривна част от тяхната култура и позволява успешно да установяват връзки помежду си във всяка една професионална област на конкретна ситуация. Речевата комуникация е д-вие, чрез което се разменя информация, съставени с езикови средства и оформена като езиково послание.Авторът се нар. адресант(комуникатор), а получателят -адресат(реципиент). Комуник. д-вие на рецип. се състои в това да приема изказването от страна на комуник. и да се опита да го разбере. Това д-вие се нар. разбиране. Правилата за успешна речева комуникация са обект на прагматиката- изследва езиковото д-вие в реална комуникативна ситуация и интенционалността на създадения от адресанта текст. Интенционалността-обща (съобщителния характер на текста) и специална (речево д-вие, свързано с определена цел). Делово общуване е неотделимо от различните роли, които човек трябва да изпълни в служебната си дейност.Той попада в конкретни речеви ситуации при водене на делови преговори, тел. разговори, изказвания на заседания, кореспондиране, ораторски прояви. Речевата ситуация изисква определено езиково поведение. Съвкупността от всички речеви актове, използвани в деловата комун. се възприема като делови дискурс (в основата стоят различни писмени и устни типове делови текстове. Свързани с комуник. процес те са интенционални речеви д-вия, насочени към постигане на определена цел).


Деловата кореспонденция като част от науката за комуникацията-с термина ,,кореспонденция,, се означава преписката между лица и учреждения.Под кореспонденция се разбира всяка форма на писмена комуникация, изпращана или получавана при определени взаимоотношения, включително писма,документи, електронна поща ,телеграми.Предмет на деловата кореспонденция е писменото речево общуване, свързано със създаването на служебни документи. Тя е дял от приложна лингвистична наука,който изучава различни модели на делови текстове ,свързани с официално-деловото общуване и цели да изгради умения за писане на делови послания. Свързаните с деловата кореспонденция задачи се отнасят до:-знания за специализираната документация в сферите на обществения живот;-познаване на основните принципи, стандарти и реквизити при проектиране на делови документи от различни документационни с-ми;-моделиране на делови текстове в различни комуникационни ситуации;-овладяване на деловия език като специфичен регистър на езика;-усвояване на знаците на деловия речев етикет;-контрол на аргументативната, стилистичната,правописната и пунктуационната компетентност при създаването на делови текстове.


.


Делова кореспонденция и документация-кореспонденцията е обвързана със създаването на документи. С ,,документ,, най-общо се означават различни текстови, звукови,електронни , изобразителни, графични и други източници на информация.Деловият документ е писмено, унифицирано и стандартизирано,свидетелство за регистриране, предаване, съхранение и доказване на факти. Като основни негови функции могат да се посочат информационната, социалната, правовата и управленската. Докумрнта е носител на обективно,точно, пълно и ясно информационно съобщение. Документите фиксират социално значима информация.Те задоволяват обществени потребности, свързани с различни структури във властта, управлението,стопанския живот, административната дейност,правото,институционалната фирмената дейност. Той определя правилата за поведение на личността в различни социални опозиции и условия.В зависимост от авторството документите биват: официални (съставени и издадени от длъжностни лица в различни сфери на служебната дейност) и лични(създават се от лица извън сферата на служебната дейност). Според участието в документоборота документите се делят на вътрешни-документи,съставени в учреждението и използвани в него; входящи-получени в учреждението и изходящи-изпратени от учреждението до други учрежденищя и лица.Начинът ,по които са създадени и оформени съответните им екземпляри- оригинали(първообразът) и копия(точен препис).В зависимост от носителят на информация-книжни и електронни.Според вида на поставения гриф да бъдат класифицирани по срочност-бързи,мн бързи и спешни и по степен на разгласа-явни и поверителни.

Модели и реквизити на деловото писмо- деловото писмо-се изгражда по установени в даден език правила и изисквания. Унификацията засяга всички негови компоненти. Тя се избира като стандарт,установеност при техническото оформяне на писмото, изграждането на композиционните схеми, моделирането на текста , избора на лексикални и стилистични средства.Деловото писмо се пише на официална бланка или в/у стандартни формати бели листи в два или повече идентични екземпляра. Единият от тях се изпраща на адресата, а другият се запазва в архива на адресанта.Реквизитите-емблема на

учреждението,организацията или предприятието-изпращач; -наименование ,организацията ,предприятието и

структурното поделение-адресант;-адресни данни на получателя;-име на автора на писмото и други справочни данни за него;-изходен регистрационен номер;-дата и място на издаване на документа;-входящ регистрационен номер;-получател;-съдържателна формула;-встъпителна етикетна формула;-текст;-заключителна етикетна формула;-подпис;-печат;-бележки за изпратени копия;-приложения;-индекси за авторство.

Речева комуникация и делово общуване facebook image
Публикувано от: Красимир Василев

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.